Planterad och behandlad granplantering.

Produktion av contortaplantor halverad sedan 2012

Pressmeddelande - 09 april 2019

Intresset för att plantera contortatall i Sverige fortsätter minska. Sedan 2012 har antalet producerade contortatall-plantor mer än halverats, visar statistik som Skogsstyrelsen tagit fram.

– Minskningen av contortatallplanteringen är något förvånande eftersom skogsbruket i andra sammanhang lyfter fram värdet av contortatall som skogsträd. Sannolikt beror minskningen på hänsyn till rennäringen som ogillar contortatall men också dåliga erfarenheter av senare års skador av stormar och snöbrott som trädslaget tycks vara mer känsligt för, säger Jonas Bergkvist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.

Produktionen av contortatallplantor har minskat från 18 miljoner plantor 2012 till knappt 7 miljoner 2018.

Skogsstyrelsens statistik över plantproduktionen 2018 visar också att det vanligaste trädslaget är gran som utgör 51 procent av produktionen. Tall står för 46 procent och övriga trädslag för 4 procent. Produktion av andra barrträd än gran, tall och contortatall har ökat till cirka 5,5 miljoner. Lövträdsplantor har en mycket liten andel av produktionen.

Produktionen av tallplantor ökade med åtta procent under 2018 jämfört med året innan. Den ökade produktionen av tallplantor ligger i linje med Skogsstyrelsens och skogsbrukets strävan att öka andelen tall och därmed dämpa problematiken med att gran sätts på marker som bättre lämpar sig för tall.

– Samtidigt minskar andra metoder att föryngra tall som sådd och naturlig föryngring. Detta balanserar delvis ut den ökade planteringen av tall, säger Jonas Bergkvist.

Inräknat alla trädslag levererades förra året totalt 384 miljoner skogsplantor, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 2017.

Täckrot, där plantans rötter omges av en jord- eller torvklump, är det dominerande produktionssättet med 82 procent av produktionen. Barrot, utan jordklump, utgör 18 procent. Barrotsplantor förekommer framförallt för gran, övriga barrträd och lövträd och används huvudsakligen i södra Sverige.

De flesta plantfröerna har sin härkomst i svenska plantager eller svenska bestånd, totalt 80 procent, vilket är en minskning med 8 procentenheter jämfört med 2017. Minskningen beror på att det saknas granfrö från plantager.

Statistiken avser skogsplantor för användning i Sverige.

Kontakt

Kontakt