Blandskog med höstfärger

Ökning av certifierad skog och frivilliga avsättningar

Statistik - 01 oktober 2019

Den certifierade produktiva skogsmarksarealen var 14,8 miljoner hektar år 2018 vilket innebär en ökning med 3 procent sedan 2016. Samtidigt uppgick skogsägarnas frivilliga avsättningar till 1,2 miljoner hektar under samma år vilket också är en ökning med 3 procent under samma period. Det visar en ny statistikprodukt som Skogsstyrelsen från och med nu kommer publicera årligen.

När skogsägare certifierar sig enligt något av de två certifieringssystemen, förbinder man sig att frivilligt undanta skog från produktion till naturvårdsändamål, så kallad frivillig avsättning. När certifieringen ökar, så ökar normalt sett också de frivilliga avsättningarna. Det syns också en tydlig skillnad i statistiken hur mycket frivilliga avsättningar som görs hos certifierade jämfört med de som inte är certifierade. Certifierade skogsägare avsätter 6,8 procent av den produktiva skogsmarken, medan de som står utanför certifieringen avsätter 2,3 procent.

Frivilliga avsättningar

Den totala areal som skogsägarna avsatt på frivillig väg uppgick 2018 till 1,2 miljoner hektar produktiv skogsmark under 2018 vilket motsvarar 5,1 procent av Sveriges produktiva skogsmark. Det är en ökning med 36 000 hektar sedan 2016.

Största arealen och största andelen frivilliga avsättningar återfinns i Jämtlands län. Minst areal och andel finns i Gotlands län.
Enskilda markägare står för 38 procent och övriga markägare för 62 procent av den frivilligt avsatta arealen.
De certifierade skogsägarna bidrar med 83 procent av arealen frivilliga avsättningar.

Certifierad areal

Den produktiva skogsmarksarealen certifierad enligt PEFC eller FSC uppgick 2018 till 14,8 miljoner hektar vilket är en ökning med 391 000 hektar sedan 2016.

Största certifierade arealen återfinns i Västerbottens län och den största andelen av produktiv skogsmark som är certifierad finns i Östergötlands län.  Även här finns den minsta arealen och andelen i Gotlands län.
Hos enskilda skogsägare är 32 procent av den produktiva skogsmarksarealen certifierad, för övriga ägare är motsvarande andel 94 procent. Sammanslaget innebär det att 63 procent av den produktiva skogsmarksarealen är certifierad.
 

Detta är första gången Skogsstyrelsen publicerar denna statistikprodukt. Sedan 1996 har Skogsstyrelsen gjort sju uppföljningar av arealen frivilliga avsättningar och publicerat resultaten i myndighetens rapportserie. Från och med nu övergår Skogsstyrelsen till att årligen publicera resultaten i Statistiska meddelanden och i statistikdatabasen.

Förklaring

En frivillig avsättning är ett område med produktiv skogsmark där markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som till exempel avverkning eller gallring som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Området ska finnas dokumenterat i plan eller annan handling.

Enskilda markägare omfattar fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag. Övriga markägare är alla övriga ägare som till exempel staten, statsägda aktiebolag, kommuner, landsting, privatägda aktiebolag, Svenska kyrkan, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar.

FSC (Forest Stewardship Council) är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. FSC Sverige är en fristående, ideell medlemsorganisation i FSC Internationals nätverk.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är en internationell organisation för utveckling av standarder för certifiering inom framförallt det småskaliga skogsbruket. Svenska PEFC är en ekonomisk förening som tillhandahåller skogscertifiering, entreprenörscertifiering och spårbarhetscertifiering.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se