Skördare avverkar skog. Foto: Ida Hansen

Ökning av anmäld areal i mars

Nyhet | Statistik - 18 april 2023

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under mars var 36 procent större än under mars 2022. Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var nästan sex gånger så stor som samma månad förra året.

Erfarenhet av anmälningsstatistiken visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete. Man bör därför vara försiktig och avvakta med att dra slutsatser om den planerade avverkningen.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under mars 21 864 hektar, vilket var 36 procent mer än under mars 2022. Av arealen avsåg ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 3 125 hektar, vilket kan jämföras med 545 hektar samma månad förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i mars de senaste fem åren är det en ökning med 13 procent. Jämfört med medelarealen för de senaste tio åren är det en ökning med 23 procent.

Anmälningarnas fördelning på landsdelar i mars

Sammanlagt ökade arealen i anmälningar och ansökningar i mars med 2 252 hektar (74 procent) i Norra Norrland och med 1 732 hektar (44 procent) i Södra Norrland. I Götaland var ökningen 1 220 hektar (29 procent) och i Svealand 596 hektar (12 procent), jämfört med mars förra året.

Hittills i år har anmälningarna ökat med 28 procent

Till och med mars har arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning ökat med 28 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog är till och med mars 6 433 hektar, vilket kan jämföras med 1 433 hektar motsvarande period förra året.

I Norra Norrland har anmäld och ansökt areal ökat med 73 procent och i Södra Norrland med 46 procent. I Götaland är ökningen 17 procent och i Svealand 4 procent jämfört med årets första tre månader 2022.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under årets första tre månader de senaste fem åren är ökningen 11 procent. Jämfört med de senaste tio åren är ökningen 17 procent.

Förklaring

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter