Skördare avverkar skog

Ökning av anmäld areal i januari

Nyhet | Statistik - 14 februari 2023

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under januari var 16 procent större än under januari 2022. Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var 49 procent större.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under januari 18 702 hektar, vilket var 16 procent mer än under januari 2022. Av arealen avsåg ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 302 hektar, vilket var 49 procent mer än samma månad förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i januari de senaste fem åren är det dock en minskning med 4 procent. Jämfört med medelarealen för de senaste tio åren är minskningen 5 procent.

Ökningar i 16 av 21 län

Sammanlagt ökade arealen i anmälningar och ansökningar i januari med 24 procent i Götaland, med 23 procent Södra Norrland och med 20 procent i Norra Norrland.  I Svealand minskade däremot arealen med 1 procent, jämfört med januari förra året.

Förklaring

Den ökade eller minskade anmälda arealen behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2021-2023. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter