Röjning i skogen.

Ökat intresse för skogsvård

Nyhet | Statistik - 21 oktober 2020

Skogsvårdsåtgärderna ökade under 2019, visar Skogsstyrelsens åtgärdsundersökning. Ungskogsröjningen ökade med 18 procent jämfört med den föregående undersökningen 2017. Även maskinell markberedning och skogsodling ökade med 13 respektive 6 procent.

Under 2019 utfördes markberedning, gödsling, plantering, sådd och röjning på nästan 870 000 hektar i Sverige. Den största delen var röjning, 472 000 hektar, vilket är omkring 40 000-70 0000 hektar mer än de närmast föregående åren.

Skogsodling, det vill säga plantering och sådd, utgjorde 2019 lite mer än 189 000 hektar, plantering stod för merparten av detta omkring 174 000 hektar. Skogsodlingen är något större än under 1990-talet då arealen uppgick till cirka 144 000 hektar i genomsnitt. Det kan i sin tur jämföras med den genomsnittliga skogsodlade arealen över åren 1955-1959 som uppskattats till omkring 95 000 hektar per år.

Arealen som markbereddes uppgick till drygt 172 000 hektar och nästan 36 000 hektar skogsmark gödslades under 2019.

Föryngring med contortatall fortsätter att minska

Under 2019 planterades eller såddes omkring 2 000 hektar med contortatall i det storskaliga skogsbruket, det mesta i Södra Norrland. Det är en minskning mot de närmaste föregående undersökningarna, där snittet under 2010-talet legat på drygt 6 000 hektar. Det kan i sin tur jämföras med i genomsnitt 32 000 hektar per år under 80-talet när contortatallbestånd anlades som mest.

Större areal med röjning i Götaland

I samtliga landsdelar var röjning den åtgärd som genomfördes på störst areal. I Götaland röjdes cirka 187 000 ha medan 133 500 hektar röjdes i Svealand, 92 000 hektar i södra Norrland och 79 500 i norra Norrland. I södra Norrland markbereddes mest mark, runt 52 000 hektar medan det var minst areal 35 000 hektar i Götaland. Planteringen var mest utbredd i Götaland, 52 500 hektar, medan det i Svealand var lägst areal med 37 500 hektar.

Nyheter med statistiken och förklaringar

Skattningar för Skogsstyrelsens åtgärdsstatistik finns ej avseende 2018 eftersom de underliggande undersökningarna inte genomfördes då.

Från och med statistiken för 2019 publicerar vi felmarginaler tillsammans med alla skattningar för att underlätta för användare att bedöma statistikens osäkerhet. Mer information om felmarginalerna finns i kvalitetsdeklarationen och i det statistiska meddelandet på Skogsstyrelsens webbsida.  

Skogsstyrelsens åtgärdsstatistik baseras på ett slumpmässigt stickprov av småskaliga skogsbruk (äger mindre än 5 000 ha) och en totalundersökning av det storskaliga skogsbruket (äger mer än 5000 ha). Frågorna till det storskaliga skogsbruket är något mer detaljerade och därför finns exempelvis uppgift om föryngring med contorta bara därifrån.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

 

Kontakt