Avverkning.

Ökad volym död ved men lämnade frö- och skärmträd minskar

Statistik - 10 april 2019

Resultaten från den senaste uppföljningen av miljöhänsyn i skogen visar att volymen hänsynsträd och lågor som lämnats som hänsyn ligger på närmare 7 skogskubikmeter per hektar vardera. Volymen lågor ökar något. För volymen lämnade frö- och skärmträd ser den nedåtgående trenden ut att fortsätta.

Det är framförallt tall och björk som lämnats som hänsynsträd i samband med föryngringsavverkning. I genomsnitt lämnades 3,4 tallar per hektar och 3,3 björkar per hektar. Övriga trädslag utgjorde var för sig ett lägre antal.

Det finns ett tydligt samband mellan dimension och antal vad gäller lämnade hänsynsträd. Det lämnas färre grova träd och fler klena träd i samband med föryngringsavverkning.

Volymen lämnad hård död ved ökar. De senaste resultaten visar att lämnad hård död ved är 5,8 skogskubikmeter per hektar. För avverkningsperioden 1993/94-1995/96 var motsvarande siffra 1,7 skogskubikmeter per hektar. Generellt för volymen lämnad död ved är att den ökar med hårdhetsgraden på veden.

De ytor som lämnas i samband med föryngringsavverkning är framförallt trädgrupper, hänsynskrävande biotoper och skyddszoner. I de senaste årens inventeringar har arealen hänsynskrävande biotoper ökat något.

Resultaten kommer från en inventering som vi gör när föryngringsåtgärderna är genomförda vilket innebär att de senaste resultaten avser avverkningar gjorda under perioden 2007/2008 – 2009/2010. Undersökningen avser i första hand mängden lämnade fristående hänsynsträd och mängden död ved som lämnats eller tillskapats.

Samtliga resultat finns i statistikdatabasen och i Statistiska meddelanden.
Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.
Senare kommer även ett pressmeddelande.

Förklaring
Skogskubikmeter (m3sk) omfattar hela stamvolymen ovanför stubbskäret. Toppen av trädet och barken ingår.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se