Småländsk kuperad tallskog

Ökad avverkningsanmäld areal 2021

Nyhet | Statistik - 18 januari 2022

Under 2021 ökade arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning med 4 procent jämfört med 2020. I Norrland har arealen i anmälningar och ansökningar dock minskat. Detta enligt statistik från Skogsstyrelsen.

Anmälningar och ansökningar under 2021

Den totala arealen i ansökningar och anmälningar under 2021 uppgick till 284 650 hektar. Det är 4 procent mer än under 2020. Ansökningar om avverkning av fjällnära skog under 2021 var 13 207 hektar, vilket är 8 procent mindre än 2020. Se tabell 1.

I Götaland har skogsägarna under 2021 anmält och ansökt om avverkning på 13 procent större areal än 2020. I Svealand har arealen ökat med 8 procent. I Södra och Norra Norrland minskade anmäld och ansökt areal med 3 respektive 7 procent.

Störst ökning i Hallands län

På länsnivå ökade den totala anmälda och ansökta arealen i 15 av 21 län under 2021. Störst var ökningen i Hallands län, med 45 procent. Därefter följer Stockholms län, med en ökning på 31 procent, samt Jönköpings och Värmlands län med ökningar på 21 procent. Största minskningarna var det i Gävleborgs och Västerbottens län, 16 respektive 14 procent, jämfört med 2020. 

Arealen i ansökningar om föryngringsavverkning i fjällnära skogar ökade med 467 procent i Dalarna 2021, jämfört 2020. I Jämtlands län var ökningen 49 procent. I Västerbottens och Norrbottens län minskade däremot den ansökta arealen med 39 respektive 7 procent. I Västernorrlands län kom det inte in några ansökningar om föryngringsavverkning av fjällnära skogar under 2020. Under 2021 ansöktes det däremot om avverkning på 50 hektar.

Anmäld och ansökt areal i december 2021

Under december 2021 minskade arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning med 5 procent jämfört med december 2020. Det är nio procentenheters minskning jämfört med medelarealen för december månad de senaste 10 åren. Ansökt areal om föryngringsavverkning av fjällnära skog under december 2021 var 31 procent större än december 2020.

Uppgifterna i detta nyhetsbrev är preliminära. Den 23 februari kommer vi att publicera slutliga siffror om anmälningar och ansökningar för helåret 2021.

Tabell 1. Areal anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning för hela landet, hektar.    

Anmälan och ansökan Januari-december 2020 Januari-december 2021 Förändring i procent
Anmälan om föryngringsavverkning i normal skog 253 693 263 539 4%
Anmälan om avverkning för annat ändamål än skogsbruk i normal skog 5 860 6 550 12%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog 14 350 13 207 -8%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i fjällnära skog 121 103 -15%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog 851 1 174 38%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i ädellövskog 63 78 23%
Total anmäld och ansökt areal 274 937 284 650 4%
Total anmäld och ansökt areal exklusive fjällnära skog 260 466 271 340  5%

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om avverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för avverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Avverkningsanmälningar per månad år 2020 och 2021

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter