Hygge med tallar.

Ökad areal avverkningsanmäld skog i december

Nyhet | Statistik - 19 januari 2021

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog ökade med 33 procent i december 2020, jämfört med december 2019. Arealen ansökningar i fjällnära skogar var mer än fem gånger större än samma tid förra året.

Den totala arealen ansökningar och anmälningar i december för hela landet uppgick till 22 475 hektar vilket är 33 procent mer än i december 2019.

Större arealer i både normal skog och fjällnära skog

Anmälningar om föryngringsavverkning i så kallad normal skog (skog som inte är fjällnära eller ädellövskog) uppgick till 20 137 hektar vilket är en ökning med 27 procent jämfört med december 2019.

Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog uppgick till 1 740 hektar vilket är drygt fem gånger så mycket som i december 2019.

Tabell 1. Areal anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning, hektar.

Anmälan och ansökan December 2019 December 2020 Förändring
Anmälan om föryngringsavverkning i normal skog 15 897 20 137 27%
Anmälan om avverkning för annat ändamål än skogsbruk i normal skog 486 521 7%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog 338 1 740 415%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i fjällnära skog 25 11 -56%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog 190 58 -69%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i ädellövskog 2 8 227%
Total anmäld och ansökt areal 16 939 22 475 33%
Total anmäld och ansökt areal exklusive fjällnära skog 16 576 20 724 25%

Särskilt stor ökning i Södra Norrland

Anmäld areal i december 2020 ökade med 83 procent i Södra Norrland och med 44 procent i Götaland, jämfört med december 2019. Även i Svealand ökade den anmälda arealen men med måttligare 16 procent medan den minskade med 7 procent i Norra Norrland.

På länsnivå ökade den anmälda arealen i december i 16 av 21 län

Under december var ökningen störst i Hallands län (178 procent) och Jämtlands län (161 procent), följt av Kronobergs län (116 procent) och Stockholms län (93 procent). Största minskningarna finner vi i Gotlands län (-77 procent) och Uppsala län (-24 procent).

Minskning med två procent under 2020

Under 2020 har preliminärt 267 360 hektar skog anmälts för avverkning, vilket är 2 procent mindre än under 2019. I fjällnära skogar ökade dock arealen som skogsägare ansökte om föryngringsavverkning på, till 14 321 hektar. Det är nära fem gånger så mycket som 2019.

På länsnivå ökade anmäld och ansökt areal 2020 i 11 av 21 län. Största ökningen står Värmlands län för (11 procent) medan Stockholms län står för den största minskningen (22 procent).

Den 23 februari kommer vi att publicera slutliga siffror om anmälningar och ansökningar för helåret 2020.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter