Ökad anmäld produktiv skogsmarksareal för föryngringsavverkning under 2017

Statistik - 14 februari 2018

Anmäld areal produktiv skogsmark för föryngringsavverkning uppgick under 2017 till 256 880 hektar, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med 2016. Arealen har ökat i 18 av 21 län. Anmäld areal för föryngringsavverkning ökade för enskilda ägare med 13 procent men var nästan oförändrad för övriga ägare jämfört med 2016. Anmäld areal produktiv skogsmark för annat ändamål än virkesproduktion ökade med 13 procent till 7 004 hektar jämfört med 2016

Ansökt areal för föryngringsavverkning i fjällnära skog minskade medan den ökade i ädellövskog

Anmäld areal produktiv skogsmark i ansökningar om tillstånd för avverkning i fjällnära skog minskade under 2017 och uppgick till 3 194 hektar jämfört med 4 003 hektar 2016. Anmäld areal och ansökt areal produktiv skogsmark avseende tillstånd för avverkning i ädellövskog ökade med 9 procent under 2017 jämfört med år 2016 och uppgick till 1 559 hektar.

Anmäld areal och ansökt areal produktiv skogsmark för avverkning för annat ändamål än virkesproduktion var totalt 7 004 hektar. Av detta stod ansökan om tillstånd för avverkning i fjällnära skog och ädellövskog för en mindre del, 50 hektar respektive 73 hektar.

Inkomna anmälningar/ansökningar

Under 2017 har det kommit in 65 057 anmälningar och 657 ansökningar om tillstånd till avverkning. Det är cirka 10 procent fler anmälningar och ansökningar än under 2016. Av anmälningarna och ansökningarna under 2017 gällde 61 942 föryngringsavverkning, medan 3 115 avsåg avverkning för annat ändamål än virkesproduktion.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Alla resultat finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas. I Statistiska meddelanden kan du ta del av resultaten i text, figurer och tabeller.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Surendra om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

surendra.joshi@skogsstyrelsen.se