Skotare vid Osby Naturbruksgymnasium. Foto: Yaman Albolbol

Oförändrad sysselsättning i skogsbruket

Nyhet | Statistik - 15 december 2022

Under 2021 var nästan 31 000 personer sysselsatta i skogsbruket, vilket är i nivå med 2020. Antalet anmälda arbetsolyckor i skogsbruket ökade marginellt under 2021.

Omkring 30 900 personer, varav 4 400 kvinnor och 26 500 män, var sysselsatta i skogsbruket under 2021. Förändringen från 2020 är för liten för att vara statistiskt säkerställd. Antalet sysselsatta ökade kraftigt i skogsbruket under åren efter stormen Gudrun år 2005. Sedan dess har sysselsättningen varierat mellan 25 000 och 31 000 personer.

Under 2021 var 14 procent av de sysselsatta i skogsbruket kvinnor. Andelen var som högst 2017, då 15 procent av antalet sysselsatta i skogsbruket var kvinnor.

Nära 47 000 har inkomst från skogsbruk

Den senaste statistiken om antal personer med inkomst från skogsbruk avser 2020. Totalt hade ungefär 46 800 personer en inkomst från skogsbruk, varav 12 900 var kvinnor. Det är i nivå med åren innan men lägre än åren 2008 till 2015 då i genomsnitt 52 700 personer hade inkomst från skogsbruk varje år. Statistiken inkluderar både inkomst från näringsverksamhet och löner.

Traditionell sysselsättningsstatistik är ofta avgränsad till åldrar mellan 15 och 74, samt knuten till mätpunkter vissa delar av året. Skogsbruket som verksamhet präglas av markägare med hög medelålder, säsongsarbete samt tillfälliga inkomster. Att redovisa statistik baserat på inkomst är ett sätt att bredda statistiken om sysselsättning i skogsbruket. Det fanns till exempel 6 300 personer äldre än 74 år som hade en inkomst från skogsbruk under 2020. Antalet äldre än 74 år med inkomst från skogsbruk har ökat stadigt i mer än 10 år. 2009 var det ungefär 2 100 personer.

130 anmälda arbetsolyckor 2021

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket anmäldes 130 arbetsolyckor i skogsbruket 2021. Det är en ökning från föregående år då 114 olyckor anmäldes. Nivån har tidigare fluktuerat mellan 95 och 120 anmälda olyckor per år sedan 2008.

Det finns enbart kännedom om anmälningen av olyckor vilket innebär att förändringar mellan åren kan påverkas just av benägenheten att anmäla olyckan. De vanligaste orsakerna till olyckorna är förlorad kontroll över maskin eller transportmedel och den näst vanligaste orsaken är fall av person. Sedan 2008 har totalt 51 arbetsolyckor haft en dödlig utgång i skogsbruket.

Förklaring

Benämningen skogsbruk ovan avser näringsgrenen SNI 02 enligt standarden för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007).

Statistiken om antal sysselsatta i SNI 02 Skogsbruk är från arbetskraftsundersökningarna (AKU) som Statistiska Centralbyrån genomför. Som sysselsatt räknas en person som har en anställning eller arbetar som företagare alternativt som medhjälpande hushållsmedlem. Undersökningen avgränsas till personer mellan 15 och 74 år.

Antal med inkomst i SNI 02 Skogsbruk baseras på bruttoinkomster som registrerats i kontrolluppgifter och deklarationer. Både inkomster från lön och inkomst från näringsverksamhet är medräknade. Inga negativa inkomster är inkluderade och enbart folkbokförda personer är medräknade. Statistiken är baserad på olika register som Statistiska Centralbyrån ansvarar för, till exempel jobbregistret och LISA-databasen.

En arbetsolycka är en olycka till följd av plötslig händelse, fysisk eller psykisk skada som inträffat på arbetsplatsen eller på annan plats där den skadade vistats i eller för arbetet. Enbart arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro tas med i denna statistik. Arbetsmiljöverket är statistikansvarig myndighet för statistik om arbetsskador.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Antal personer med inkomst från skogsbruk

Källa: SCB olika register om inkomst och sysselsättning. Bearbetning av Skogsstyrelsen.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Antal med inkomst baseras på bruttoinkomster som registrerats i kontrolluppgifter och deklarationer. Både inkomster från lön och inkomst från näringsverksamhet är medräknade. Inga negativa inkomster är inkluderade samt att enbart folkbokförda personer är medräknade.

Prenumerera på statistiknyheter