Kantzon vid bäck.

Oförändrad areal frivilliga avsättningar

Nyhet | Statistik - 17 maj 2022

2021 var 1,3 miljoner hektar frivilligt avsatt av markägarna och den certifierade arealen uppgick till 15 miljoner hektar samma år, enligt Skogsstyrelsens undersökning. Både de frivilliga avsättningarna och den certifierade arealen är relativt oförändrade sedan 2020.

Arealen frivilliga avsättningar 2021 var 1,3 miljoner hektar vilket är i nivå med 2020. De förändringar som finns i statistiken är för små för att säkerställa att de är verkliga förändringar och inte enbart orsakade av förbättrad registerhållning hos uppgiftslämnare, läs mer om revideringar nedan.

De frivilliga avsättningarna är jämnt fördelade i landet med 300 000 till 350 000 hektar vardera i de fyra landsdelarna Norra Norrland, Södra Norrland, Svealand och Götaland.

Enskilda markägare hade under 2021 frivilliga avsättningar på 530 000 hektar och övriga markägare nästan 780 000 hektar. Till övriga markägare räknas privata bolag, offentliga markägare, trossamfund med flera.

Certifierad areal

Den produktiva skogsmarksarealen certifierad enligt PEFC eller FSC uppgick 2021 till 15 miljoner hektar, vilket är i nivå med 2020. Det innebär att 68 procent av all produktiv skogsmark utanför formellt skydd i landet är certifierad.

Enskilda markägare äger strax över 4,3 miljoner hektar certifierad mark medan den största delen 10,7 miljoner hektar, ägs av övriga markägare.

Reviderad statistik för årtalen 2018 till 2020

Samtidigt som statistiken över certifierad areal och frivilliga avsättningar för 2021 publiceras har även statistiken för åren 2018 till 2020 reviderats.

Revideringarna rör mestadels förbättrad rapportering från uppgiftslämnare i form av mer säker länsindelning eller ägarkategorisering. Den allmänna registerhållningen har även förbättrats hos några viktiga uppgiftslämnare efter större ägarbyten som skett de senaste åren. Förändrade beräkningsmetoder har också införts gällande frivilliga avsättningar inom den ej certifierade skogsmarken.

Sammantaget har detta med år 2020 som exempel lett till en nedrevidering av tidigare publicerad certifierad areal med cirka 300 000 hektar och de frivilliga avsättningarna har reviderats ned med 45 000 hektar.

Förklaring

Frivillig avsättning – Område med produktiv skogsmark där markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Området ska finnas dokumenterade i plan eller annan handling.

Övriga markägare – Staten, statsägda aktiebolag, övriga allmänna ägare, privatägda aktiebolag samt övriga privata ägare.

Enskilda markägare - Fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag.

Kontakt

Frivilliga avsättningar

Areal produktiv skogsmark.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Certifierad skogsmark

Areal produktiv skogsmark som är certifierad enligt FSC eller PEFC.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik