Småländsk kuperad tallskog

Oförändrad anmäld areal nationellt under 2022

Nyhet | Statistik - 15 mars 2022

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att anmäld areal om föryngringsavverkning i normal skog hittills i år är oförändrad jämfört med samma period 2021. Arealen ansökningar i fjällnära skogar minskade dock med 61 procent. Totalt minskade därmed ansökt och anmäld areal med 4 procent, jämfört med februari 2021.

Under januari till februari i år fick Skogsstyrelsen in 9 641 anmälningar och ansökningar om tillstånd till avverkning, på drygt 33 200 hektar. Det var 4 procent mindre än samma period förra året.

Antalet inkomna ansökningar om tillstånd för avverkning av fjällnära skog var 25 och omfattade knappt 900 hektar fjällnära skog.

19 procent minskning i Götaland

Hittills i år har anmäld och ansökt areal minskat med 19 procent i Götaland och med 12 procent i Södra Norrland, jämfört med februari 2021. I Svealand och i Norra Norrland ökade däremot anmäld och ansökt areal med 17 respektive 8 procent.

Stora skillnader på länsnivå

På länsnivå minskade under januari och februari den totala anmälda och ansökta arealen i 14 av 21 län jämfört med samma tid 2021. Störst var minskningen i Hallands och Gotlands län, med 55 respektive 52 procent, jämfört med januari till februari 2021. Även i Kalmar, Skåne och Kronobergs län var minskningarna stora, med 34 till 38 procent.

I fyra län ökade anmäld och ansökt areal med över 26 procent. Störst var ökningen i Uppsala län, med 85 procent jämfört med januari till februari 2021. I Södermanlands, Västerbottens och Stockholms län var ökningarna 27, 30 respektive 43 procent.

Tabell 1. Ackumulerad areal i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning för hela landet, hektar.

Anmälan och ansökan Januari 2021 Januari 2022 Förändring i procent
Anmälan om föryngringsavverkning i normal skog 31 105 31 199 0%
Anmälan om avverkning för annat ändamål än skogsbruk i normal skog 1 082 946

-13%

Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog 2 244 876 -61%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i fjällnära skog 35 12 -66%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog 283 184 -35%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i ädellövskog 26 15 -42%
Total anmäld och ansökt areal 34 775 33 232 -4%
Total anmäld och ansökt areal exklusive fjällnära skog 32 495 32 344 -3%

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om avverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2020-2022. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter