Planterad och behandlad granplantering.

Nytt rekord för skogsföryngringen i Sverige

Pressmeddelande - 18 oktober 2018

Återigen slår skogsbruket rekord i att få upp ny skog efter avverkning. Hela 91 procent av den inventerade arealen får godkänt, visar Skogsstyrelsens senaste uppföljning. Samtidigt blir planteringar allt mer dominerande som föryngringsmetod där självföryngring nu ligger på historiskt låga nivåer.

– Det är glädjande att den positiva trenden med godkända föryngringar håller i sig. Det innebär att det finns tillräckligt med plantor för att skogarna skall producera mycket virke, något som behövs för att skogsindustrin ska kunna utvecklas och för att framställa bioenergi, säger Jonas Bergqvist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.

Eftersom skogsvårdslagen kräver att skogsägare sätter ny skog som klarar kraven, följer Skogsstyrelsen upp med inventeringar varje år. Efter att ha legat på runt 80 procent godkända föryngringar under tio års tid, har det skett tydliga förbättringar senaste åren. Förra året slog andelen godkänd areal rekord i inventeringarna. Även i år nås en ny toppnivå där 91procent av den inventerade arealen uppfyllde kraven på skogsvårdslagen på bland annat antal huvudplantor.

Förbättringarna märks i hela landet men skiljer sig något åt mellan landsdelarna. Bäst resultat uppvisar Götaland med 94 procent godkända föryngringar. Därefter följer Svealand med 93 procent, Norra Norrland med 92 procent och Södra Norrland på 86 procent. Sommarens torka som gjort att plantor dött på många håll, påverkar inte statistiken eftersom inventeringen gjordes i plantskog som föryngrades för flera år sedan.

Samtidigt visar inventeringen att plantering fortsätter bli en allt mer dominerande metod. Från att ha legat kring 60 procent under början av 2000-talet har planteringsandelen ökat och når i den senaste skattningen 84 procent. Andelen naturlig föryngring har sjunkit till 11 procent, vilket är rekordlågt.

Utöver kravet på skogsägaren att det ska finnas tillräckligt med plantor i föryngringarna, strävar Skogsstyrelsen också mot att få en större variation i skogsbruket. Det minimerar skaderiskerna, förstärker upplevelsevärdena men ökar också den biologiska mångfalden. Ett sätt att skapa variation är att variera föryngringsmetoder.

– När plantering dominerar så stort finns en risk att variationen blir lidande. Därför är det viktigt att skogsägarna nu kompenserar för det här när man väljer hur man röjer i skogen och till exempel lämnar kvar lövträd, säger Jonas Bergqvist.

Planteringarna domineras fortsatt av tall och gran där båda trädslagen är ungefär lika vanliga. Björk står för 14 procent. Contortatall, lärk, ädellöv och övrig löv förekommer i mycket liten omfattning och det finns ingenting i uppföljningen som visar att de trädslagen ökar.

Resultaten kommer analyseras djupare och fler resultat kommer att tas fram för respektive landsdel med fokus på föryngringarnas täthet, luckighet och lövandel. Detta kommer att presenteras i en rapport preliminärt i mars 2019.

Kontakt