Granstockar i vinterskog

Nytt omräkningstal ger viss minskad bruttoavverkning

Nyhet | Statistik - 05 december 2022

Det omräkningstal som används för beräkningen av den årliga avverkningsstatistiken kommer att justeras något. Justeringen görs efter en studie som Skogsstyrelsen gjort tillsammans med Skogforsk som ett led i arbetet med att hela tiden förbättra statistikens kvalitet. Justeringen kommer innebära att också statistiken för bruttoavverkningen minskar något.

Omräkningstalet används mellan kubikmeter fast mått under bark (m3f ub) och skogskubikmeter (m3sk) och används för beräkningen av den årliga avverkningsstatistiken. Talet har stor betydelse för statistikens kvalitet. Studien föreslår att det befintliga omräkningstalet 1,2 revideras till 1,188. Detta innebär att bruttoavverkningen minskar med 1 procent.

Den officiella avverkningsstatistiken tar sin utgångspunkt i årliga uppgifter om virkesförbrukning, lagerförändringar och import- och exportuppgifter. Utifrån dessa statistikunderlag beräknar Skogsstyrelsen den årliga avverkningen i kubikmeter fast mått under bark, m3f ub.

För att beräkna avverkningen i m3sk använder Skogsstyrelsen omräkningstalet 1,2 som togs fram under 1970-talet. Sedan dess har förändringar skett som bedömts kunna ha påverkan på omräkningstalet. Dessutom har data som behövs för att beräkna omräkningstalet förbättras. För statistikens kvalitet är det viktigt att omräkningstalet är korrekt.

I en gemensam studie har Skogforsk och Skogsstyrelsen analyserat faktorer som påverkar omvandlingstalet och beräknat ett nytt omräkningstal baserat på i huvudsak skördardata och kompletterande uppgifter om avverkningens sammansättning från SLU Riksskogstaxeringen. Studien som nyligen publicerats föreslår att det nuvarande omräkningstalet revideras till 1,188.

– Det nya omräkningstalet skiljer sig från det som hittills använts men skillnaden är inte så stor som vi kunnat befara. Vi kommer att använda oss av det nya omräkningstalet vid kommande publiceringar men förändringen innebär inte några stora revideringar av avverkningsstatistiken, säger Jonas Paulsson, statistiker vid Skogsstyrelsen.

För Skogsstyrelsens avverkningsberäkning innebär det nya omräkningstalet att bruttoavverkningsnivån för år 2021 minskar med 1 procent, motsvarande cirka 0,9 miljoner m3sk.

Om justeringen även ska gälla statistik tillbaka i tiden är ännu inte bestämt.

Förklaring

Avverkningen i skogskubikmeter (m3sk): Stamvolymen ovan stubbskäret inklusive topp och bark.

Avverkningen i kubikmeter fast mått under bark (m3f ub): Total avverkad stamvolym ovan stubbskäret exklusive toppar, bark och kvarlämnade fällda hela träd och stamdelar.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter