Askåterföring.

Nya rekommendationer för skogsbränsleuttag och askåterföring

Nyhet - 19 juni 2019

Biobränsle från skogen har en viktig roll som förnybar resurs i ett samhälle med låg klimatpåverkan. Skogsstyrelsen har sett över och reviderat myndighetens rekommendationer för skogsbränsleuttag och askåterföring. Ny kunskap är en anledning till översynen.

Två nya rapporter från Skogsstyrelsen behandlar regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och askåterföring. Den ena tar upp kunskapsläget inom viktiga områden, den andra är en vägledning med regler och rekommendationer. 

– Rekommendationerna är viktiga för att visa hur uttag av skogsbränsle bör göras för att inte inverka negativt på andra miljö- och samhällsmål, säger markspecialist Andreas Drott, Skogsstyrelsen.

– En anledning till att vi gjort den här översynen och revisionen är att det tillkommit en hel del ny kunskap under de senaste åren. Dessutom finns fler regler i dag som vi behövde få med.

Bättre kunskap ger stöd för askåterföring

Skogsbränsleuttag kan påverka trädtillväxt, kvävebalanser, biologisk mångfald, markens närings- och försurningsstatus samt tungmetaller och organiska miljögifter.

Det har kommit ny kunskap om bland annat trädtillväxt, vittringshastigheter och näringsbalanser – kunskap som ger bättre stöd för när askåterföring krävs som kompensation och vilka effekter det ger. 

– Askåterföringen behöver öka. Arealen där aska återförs motsvarar 10 – 20 procent av arealen där grot tas ut i föryngringsavverkning. Vi bedömer att mer aska behöver spridas, annars kommer grotuttag att orsaka näringsförluster och försurning över tid, säger Andreas Drott.

Bredden på askfria zoner mot vatten ändrad

En förändring som gjorts i rekommendationerna gäller hur nära sjöar och vattendrag aska bör spridas. Minsta bredd på skyddsavstånd ändras här från 25 till 15 meter. Samtidigt betonas att spridning inte bör ske i våtmarker.

Du som vill veta mer om ändringarna i rekommendationerna och det nya kunskapsunderlaget kan läsa rapporterna.

Kontakt

Kontakt

Kontakt