Älgko med älgkalv.

Nya konkreta mål ska minska viltets betesskador på skogen

Nyhet - 27 november 2018

För första gången finns nu en rad gemensamma och preciserade mål framtagna för älgförvaltningen, både när det gäller älgstammen och viltskador i skogen. Målen har tagits fram av Naturvårdsverket i samarbete med Skogsstyrelsen med syftet att nå målsättningen om lägre viltskador.

I dag presenterade Naturvårdsverket de nya målen med preciserade siffror, måltal, som tagits fram på uppdrag av regeringen. Syftet är att få en älgstam med hög kvalitet samtidigt som skador på skog och i trafik orsakade av älg ska minska. Några av måltalen anger hur stora skador på skogen av älgens bete som kan tolereras. Det finns även måltal för älgstammens kvalitet som reproduktion och slaktvikt.

  • För skogens räkning är det nu bestämt att högst fem procent av ungtallen får skadas årligen av viltbete. I områden med lägre tillväxttakt är måltalet satt till två procent.
  • I de preciserade målen anges också att gran inte ska planteras på magra tallmarker. På marker som passar både för tall och gran ska minst en fjärdedel föryngras med tall.
  • Trädslagen rönn, asp, sälg och ek (Rase), som ofta betas av viltet och är viktiga för mångfalden, finns också med i de preciserade målen. I ungskogen ska Rase finnas i tillräckligt antal så att det långsiktiga målet tio stammar per hektar i den äldre skogen kan nås.

Skogsstyrelsens inventeringar visar att varannan ungtall har skador av viltbete vilket varje år orsakar stora ekonomiska förluster för skogsbruket. Älgförvaltningen är det system som finns för att förvalta älgstammen och med konkreta mål är förhoppningen att förvaltningen blir effektivare och betesskadorna betydligt lägre.

– Skogsstyrelsens har bidragit med de skogliga målen och tillsammans med Naturvårdsverket kan vi nu än mer kraftfullt arbeta gemensamt för att få dagens älgförvaltning att leverera resultat, säger Christer Kalén, viltskadeexpert på Skogsstyrelsen.

– Naturvårdsverket har satt ned foten och det här kommer att röja undan en eventuell ovisshet om vilka problem som älgförvaltningen faktiskt syftar att komma till rätta med, säger Christer Kalén.

Med dessa mål som utgångspunkter kommer Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att ta fram en nationell förvaltningsplan som blir ytterligare ett stöd för de lokala och regionala aktörerna som hanterar älgförvaltningen.

Kontakt