En hög med pappersark.

Nya blanketter för avverkningsärenden

Nyhet - 16 april 2021

Från den 7 maj 2021 har vi nya blanketter för anmälan och ansökan om avverkning. Detta betyder att de tidigare blanketterna inte kommer att gälla efter den 7 maj. Aktuell blankett kan alltid hämtas på Skogsstyrelsens webb. Enklast skickar du in din anmälan eller ansökan via Mina sidor.

Följande blanketter har ändrats:

  • Anmälan om avverkning
  • Ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog
  • Ansökan om tillstånd till avverkning i ädellövskog
  • Anmälan för samråd 12 kap. 6 § miljöbalken

Varför görs dessa förändringar?

Förändringen genomförs på grund av krav i arkivregler, men kommer även att innebära en ökad tydlighet för dig som skogsägare. Bland annat kring vilka uppgifter som behövs i olika ärendetyper.

Vad är det som är ändrat?

Det har tidigare varit möjligt att anmäla dikesrensning och basvägar/traktorvägar för samråd enligt 12 kap. miljöbalken under egna rubriker på blanketten för anmälan om avverkning. I den nya blanketten kommer detta inte längre vara möjligt, utan anmälan för samråd behöver göras på en egen blankett.

Förutom de anmälningar om samråd som anmäls på egen blankett blir även anmälan om skyddsdikning, vegetativt förökat material och skogsbränsle egna ärenden i Skogsstyrelsens system i och med förändringen. Men dessa kommer att handläggas som vanligt tillsammans med avverkningsärendet och det behövs ingen egen blankett för dessa ärenden. Denna förändring påverkar inte dig som skogsägare.  

Bekräftelse på att avverkningsärendet och samrådsärendet har tagits emot av Skogsstyrelsen, kommer även fortsättningsvis att skickas ut till skogsägaren.