Erosionssäkra ravin

Ny vägledning om ras, skred och erosion

Nyhet - 13 december 2018

Myndigheternas gemensamma vägledning om ras, skred och erosion, har utökats med flera nya kartunderlag. Bland annat har Skogsstyrelsen inkluderat områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar.

Arbetet med att samordna olika myndigheters underlag om ras, erosion och skred har pågått under flera år. Vår gemensamma vägledning och webbaserade kartvisningstjänst vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner och ger en bra grund för en säker och långsiktigt hållbar markanvändning och planering. Vägledningen kan också vara till hjälp vid planering av skogliga åtgärder.

Den nya upplagan har utökats med flera nya kartunderlag. Förutom Skogsstyrelsens information om vilka områden som kan vara känsliga för skogsbruk och exploatering, finns också SGU:s jorddjupsmodell med i vägledningen.

Samverkande myndigheter är Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Lantmäteriet (LM), Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sjöfartsverket.

Kontakt