Vacker utsikt över gransluttningar och vatten i Norra Västerbotten.

Ny studie: intensivt skogsbruk i norr ökade klimatnyttan

Nyhet - 26 januari 2022

Skog som brukats intensivt ökar kolförrådet medan skog som inte brukats lika intensivt har ett relativt oförändrat kolförråd, visar en rapport från en internationell forskargrupp. Studien redovisar för första gången en jämförelse av utvecklingen av skogens kolförråd över tid i olika delar av det boreala skogsbältet.

- Skogens betydelse för kolförrådets utveckling debatteras intensivt. Därför är den här studien ett viktigt bidrag till arbetet med att öka kunskapen om hur skogen ska kunna bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Peter Blombäck, senior advisor vid Enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen.

Den internationella forskningsrapporten har publicerats i Skogsstyrelsens rapportserie eftersom det är en del av Skogsstyrelsens uppdrag med skogsprogrammets genomförande. Studien har letts av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Den har författats av totalt 25 forskare från sex boreala länder samt från forskningsinstitutet IIASA i Wien, Österrike. Samtliga är medlemmar i IBFRA, en organisation som förenar skogsforskningsinstitutioner i den boreala zonen (barrskogsbältet på Norra halvklotet).

Bränder ger kolförluster

Den visar kortfattat att kolförrådet i de mest intensivt brukade boreala skogslandskapen ökar, medan det är relativt oförändrat i mindre intensivt brukade skogar. Där har förlusterna av kol vid skogsbränder istället varit betydande. Det norra barrskogsbältet sträcker sig genom Kanada, amerikanska Alaska, Ryssland, Sverige, Finland och Norge.

- Rapporten stödjer alltså inte påståenden om att obrukade skogar gör störst klimatnytta, säger Peter Högberg, som är professor i skoglig marklära vid SLU.

En viktig orsak till de stora skillnaderna i kolupptag mellan brukade och obrukade skogar är den höga tillväxten i de skötta skogarna, som i genomsnitt är yngre. En annan är de stora förlusterna av kol i de skogsbränder som förekommer betydligt oftare i de mindre intensivt skötta eller oskötta skogarna.

Sex länder i samarbete

Rapporten är resultatet av ett uppdrag som initierades vid ett ministermöte i Haparanda 2018 och som inbegrep sex boreala länder: USA, Kanada, Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Det boreala samarbetet etablerades 2012 och har sedan dess utvecklats till att också omfatta internationella organisationer som IBFRA, FAO och FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE).

Kontakt

Kontakt