Blandskog med höstfärger

Ny statistik: certifiering och frivilligt avsatt skog ökar

Nyhet - 01 oktober 2019

Den skog som är certifierad i Sverige ökade mellan 2016 och 2018. Samtidigt ökade också arealen skog som skogsägare avsätter frivilligt för naturvård under samma period. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen som från och med nu kommer att publiceras årligen.

Den certifierade produktiva skogsmarksarealen var 14,8 miljoner hektar år 2018 vilket innebär en ökning med 3 procent sedan 2016. Samtidigt uppgick skogsägarnas frivilliga avsättningar till 1,2 miljoner hektar under samma period vilket också är en ökning med 3 procent.

När skogsägare certifierar sig enligt något av de två certifieringssystem som finns, förbinder man sig att frivilligt undanta skog från produktion till naturvårdsändamål, så kallad frivillig avsättning. Därför hänger statistiken ihop.

Bidrar till nationella miljömål

– När arealen certifierad skog ökar, så ökar också de frivilliga avsättningarna. Det hjälper till att bidra till de nationella miljömål vi har att avsättningarna bör öka, säger Andreas Eriksson, utredare vid Skogsstyrelsen.

Det syns också en tydlig skillnad i statistiken hur mycket frivilliga avsättningar som görs hos certifierade jämfört med de som inte är certifierade. Certifierade skogsägare avsätter 6,8 procent av den produktiva skogsmarken, medan de som står utanför certifieringen avsätter 2,3 procent.

Det är första gången som Skogsstyrelsen presenterar statistiken som en del av den officiella och årligen återkommande statistiken.

– Från och med nu kommer statistiken med en regelbundenhet som gör att det blir lättare att följa upp hur mycket skog som avsätts frivilligt och hur vi ligger till med att nå en del av miljömålen i skogen, säger Andreas Eriksson.

Frivilliga avsättningar

Statistiken visar att den totala areal som skogsägarna avsatt på frivillig väg uppgick till 1,2 miljoner hektar produktiv skogsmark under 2018 vilket motsvarar 5,1 procent av Sveriges produktiva skogsmark. Det är en ökning med 36 000 hektar jämfört med 2016.

  • Största arealen och största andelen frivilliga avsättningar återfinns i Jämtlands län. Minst areal och andel finns i Gotlands län.
  • Enskilda markägare står för 38 procent och övriga markägare för 62 procent av den frivilligt avsatta arealen.
  • De certifierade skogsägarna bidrar med 83 procent av arealen frivilliga avsättningar.

Certifierad areal

Den produktiva skogsmarksarealen certifierad enligt PEFC eller FSC uppgick 2018 till 14,8 miljoner hektar vilket är en ökning med 391 000 hektar sedan 2016.

  • Största certifierade arealen återfinns i Västerbottens län och den största andelen av produktiv skogsmark som är certifierad finns i Östergötlands län. Även här finns den minsta arealen och andelen i Gotlands län.
  • Hos enskilda skogsägare är 32 procent av den produktiva skogsmarksarealen certifierad, för övriga ägare är motsvarande andel 94 procent. Sammanslaget innebär det att 63 procent av den produktiva skogsmarksarealen är certifierad.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Kontakt

Mer fakta - frivilliga avsättningar och certifiering

En frivillig avsättning är ett område med produktiv skogsmark där markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som till exempel avverkning eller gallring som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Området ska finnas dokumenterat i plan eller annan handling.

Det finns två olika certifieringssystem:

  • FSC (Forest Stewardship Council) är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. FSC Sverige är en fristående, ideell medlemsorganisation i FSC Internationals nätverk.
  • PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är en internationell organisation för utveckling av standarder för certifiering inom framförallt det småskaliga skogsbruket. Svenska PEFC är en ekonomisk förening som tillhandahåller skogscertifiering, entreprenörscertifiering och spårbarhetscertifiering.