Vitsippslund.

Ny länsstrategi för skydd av skog i Västra Götalands län

Nyhet | Regionalt - 01 mars 2019

Skogsstyrelsen har under 2018 tillsammans med Länsstyrelsen sett över den regionala strategin för skydd av skog i Västra Götalands län. Du hittar den här!

Den nya strategin innehåller vissa förändringar men utgår till stor del från den befintliga länsstrategin från 2006.

Det gemensamma arbetssättet för länet syftar till att nå ett kostnadseffektivt skydd av skog samt att på bästa sätt nå miljömålet Levande skogar. De värdetrakter som ingår är olika landskapsavsnitt med biologiskt värdefulla miljöer i till exempel ädellövskogar, kalkbarrskogar, svämlövnaturskogar eller äldre betespräglade skogar.

Läs hela strategin på Länsstyrelsens webbplats.

 

Kontakt

Kontakt