Knärot.

Ny dom: skogsägaren har utredningsansvaret för att följa artskyddet

Nyhet - 09 juni 2022

Det är skogsägaren som har utredningsansvaret innan en avverkning för att visa att miljöbalken och artskyddet följs. Det visar en ny dom från mark- och miljödomstolen i Östersund som ger Skogsstyrelsen rätt.

Samtidigt, menar domstolen, att Skogsstyrelsens föreläggande till skogsägaren att göra utredningen inte innebär någon inskränkning av äganderätten.

- Detta är första domen på det här området och den visar att vi hanterar behovet av ytterligare utredning inom artskyddet på rätt sätt. Den bekräftar att Skogsstyrelsen gjort en korrekt anpassning till rättsutvecklingen på det här området. Nu får vi avvakta om domen överklagas och vi förväntar oss också att det kommer fler domar på det här området framöver, säger Thomas Mårtensson, tf enhetschef vid Skogsstyrelsens tillsynsenhet.

Det var en skogsägare i Jämtland som överklagat ett beslut av Skogsstyrelsen från januari i år. Skogsstyrelsen hade förelagt skogsägaren att komplettera ärendet med att genomföra en fågelinventering inför en avverkning, i linje med det förändrade arbetssättet inom artskyddet som Skogsstyrelsen kommunicerat under våren. Skogsägaren överklagade, bland annat med motiven att förhållandena på platsen redan är kända och att det saknas rättsligt stöd för ett sådant krav och att det bryter mot äganderätten.

Omfattas av miljöbalken

Domstolen konstaterar att åtgärder i skogen omfattas av miljöbalken parallellt med skogsvårdslagen. Domstolen konstaterar även att kunskapskravet i miljöbalken gäller alla som bedriver en verksamhet eller som vidtar en åtgärd. Utgångspunkten är därför att markägaren är en verksamhetsutövare enligt miljöbalken och därför också har ansvaret för att skaffa sig den kunskap som behövs. Markägaren har i egenskap av verksamhetsutövare skyldighet att utföra de undersökningar som krävs för att Skogsstyrelsen ska kunna bedriva sin tillsyn. Om det saknas grundläggande information faller det enligt domstolen på den som utför åtgärden att ta fram den.

Bryter inte mot äganderätten

Den utredning som krävts av Skogsstyrelsen kan enligt domstolen inte anses gå längre än vad som krävs för att Skogsstyrelsen ska kunna uppfylla syftet med sin tillsynsplikt. Den är därmed inte oproportionerlig, enligt domstolen, som anser att Skogsstyrelsen har gjort rätt som beslutat om föreläggandet.

Enligt mark- och miljödomstolen innebär heller inte ett föreläggande om att skogsägaren ska göra en utredning att rådigheten över fastigheten inskränks. Föreläggandet bryter därmed inte heller mot äganderätten. Därför avslår mark- och miljödomstolen överklagandet.

Tidigare har ett antal domar gjort att Skogsstyrelsens tillsyn flyttat över i miljöbalken och lett fram till de nya arbetssätt som nu införts. Den här domen är den första i frågan om att det krävs inventeringar om fridlysta arter av markägaren.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Kontakt

Presstjänst

Vår presstjänst är tillgänglig för media på telefon vardagar kl. 8–16:30

Kontakt