Guckusko.

Ny artlista visar vägen till höga naturvärden

Nyhet - 20 februari 2020

Efter 20 år med signalartslistan har Skogsstyrelsen tagit fram en ny och breddad lista över naturvårdsarter och andra indikatorarter. Den nya listan ska på ett enklare och tydligare sätt guida rätt vid inventeringar av naturvärden i skogen.

Skogsstyrelsen har tidigare använt en signalartslista. Nu har den ersatts av en lista som reviderats och breddats till en lista med naturvårdsarter och andra indikatorarter. Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för signalarter, rödlistade arter och lagskyddade arter.

Listan innehåller nu ett praktiskt urval av kärlväxter, mossor, lavar, svampar och insekter som är lämpliga att registrera i samband med olika naturvärdesinventeringar i skogen.

Behov av uppdatering

– Det har funnits ett behov av att uppdatera listan, eftersom erfarenheter visat att några arter varit mindre användbara medan andra lämpliga arter har saknats, säger Johan Nitare, ekolog på Skogsstyrelsen.

En förbättring jämfört med den gamla listan är att klassningen nu tydligare skiljer på signalarter och rödlistade arter och att signalarterna begränsas till de som inte är rödlistade. Signalarter ska därför ses som ett viktigt komplement till rödlistade arter att registrera vid naturvärdesinventeringar.

Ny klass införd

Dessutom har en ny klass införts i listan: ekologiska ståndortsindikatorer (E-arter). De visar på speciella ståndortsförhållanden som i kombination med andra miljökriterier i ett område kan spegla höga naturvärden. En ensam och isolerad förekomst av en E-art visar däremot inte alltid på höga naturvärden.

– Som exempel på en E-art kan nämnas blåsippa som indikerar speciella jordartsförhållanden med högt pH. I sig är arten inte så märkvärdig men i kombination med exempelvis gammal barrskog kan sippan visa på en ovanlig och skyddsvärd biotop, säger Johan Nitare.

Mer fakta naturvårdsarter

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som i sig är särskilt skyddsvärda eller användbara som stöd och hjälpmedel vid naturvärdesbedömning och inventering av nyckelbiotoper. I vissa miljöer kan artmångfalden vara helt avgörande för den samlade bedömningen. Förekomst av en eller flera naturvårdsarter är ofta tecken på ett avvikande område och kan indikera skyddsvärda områden som är viktiga för den biologiska mångfalden.

En mer komplett förteckning över naturvårdsarter finns i Skogsstyrelsens bok ”Skyddsvärd skog. Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning”

Kontakt