Skylt biotopskydd.

Ny årlig statistik ökar kunskapen om svenska skogar

Pressmeddelande - 27 juni 2019

I dag presenteras för första gången samlad officiell statistik över hur mycket formellt skyddad och frivilligt avsatt skog som finns, hur mycket skogsägare lämnat som miljöhänsyn och hur mycket improduktiv skog vi har i Sverige. Statistiken kommer i fortsättningen att presenteras årligen och har tagits fram med hjälp av bland annat satellitbilder och nya analyser av geografiska data.

– Att vi nu fått fram den här statistiken är ett viktigt steg i arbetet med att öka kunskapen om den svenska skogen. Däremot ger siffrorna i dag inget fullständigt svar på hur vi ligger till i förhållande till nationella eller internationella miljömål. Där krävs politiska beslut om ett nytt uppdrag att analysera hur statistiken ska värderas, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Statistik har tidigare redovisats löpande på olika sätt men inte samlat och årligen återkommande. I dag publiceras den första samlade officiella statistiken över formellt skyddad skog, skogsägarnas frivilliga avsättningar, hänsynsytor som lämnats vid föryngringsavverkning samt improduktiv skogsmark.

– En utmaning i arbetet har varit att ett och samma skogsområde kan beröras av överlappande ställningstaganden från både skogsägare och myndigheter, till exempel i form av frivillig avsättning, Natura 2000 eller naturreservat. För att bygga enhetlig statistik har vi därför lagt ned en stor arbetsinsats på att göra beräkningar så att sådana arealer inte dubbelredovisas, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger.

För att ta fram statistiken har delvis nya underlag och metoder som till exempel nya nationella marktäckedata använts. Dessa data visar hur vegetationen täcker Sverige och utifrån den har skogen kunnat klassas i olika naturtyper. Den nya tekniken kan med större precision och tydlighet visa var det finns produktiv och improduktiv skogsmark.

Redovisningen sker på uppdrag av regeringen som en del i arbetet med det nationella skogsprogrammet och kommer att uppdateras årligen. Statistiken är inte värderad i relation till nationella eller internationella mål.

Med statistiken får nu alla aktörer en gemensam grund att utgå ifrån. Förhoppningen är också att transparensen ökat och att det är tydligare hur beräkningarna är gjorda. Det blir också möjligt att följa utvecklingen över tid eftersom statistiken ska uppdateras årligen.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har haft i uppdrag att ta fram statistiken i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SCB. Den officiella statistiken publiceras av SCB.