Skogsbilväg.

Nulägesanalys om skogsbilvägar på remiss

Nyhet - 02 januari 2023

Skogsstyrelsen har i bred samverkan med skogssektorn och andra intressenter tagit fram en nulägesanalys om Sveriges skogsbilvägar som nu går på remiss. Analysen ska ligga till grund för nya branschgemensamma mål för skogens infrastruktur.

Nulägesanalysen ger en samlad bild över skogens infrastruktur och lågtrafikerade vägnät. Bland annat framkommer att nybyggnationerna av skogsbilvägar har ökat, medan samverkan över fastighetsgränserna minskat. Vidare framgår att både det enskilda och allmänna vägnätet lider av en underhållsskuld samtidigt som kostnaderna för underhåll och brytning av nya vägar har ökat.

Arbetsgruppen som tagit fram analysen bildades utifrån arbetet i Samverkansprocess skogsproduktion som i början av 2020 presenterade 88 åtgärder för ökad skogsproduktion. Gruppen fick till uppgift att arbeta vidare med frågor kopplade till infrastruktur och kompetens.

Nulägesanalysen går nu ut på remiss till flera skogliga företag, myndigheter och organisationer. När den är klar kommer den att publiceras i Skogsstyrelsens rapportserie.

Ambitionen är att analysen i nästa steg ska ligga till grund för nya branschgemensamma åtgärder och strategier för infrastruktur och kompetens kopplat till skogsbilvägar.

Arbetsgruppen har haft en bred sammansättning med representation från flera skogliga företag, SLU, Skogforsk, Trafikverket, LRF och Sveriges Åkeriföretag.

Remissen ligger ute till den 3 mars.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media på telefon vardagar kl. 8–16:30