En bild från filmen om Älgbetesinventering.

Nu ska 12 500 ungskogar granskas – följ med på årets betesinventering

Pressmeddelande - 03 april 2023

Nu drar Skogsstyrelsen i gång årets omfattande inventering av skador på ungskog orsakade av bete från bland annat älg. Särskilt utbildade inventerare börjar idag ge sig ut i skogarna i södra Sverige för att inventera provytor i inte mindre än 12 500 ungskogar i hela landet. Syftet är att få ner skadorna som varje år orsakar miljardförluster men också påverkar den biologiska mångfalden. Media är välkomna att följa med ut!

Älgar, rådjur och andra hjortdjur orsakar skador och virkesförluster i skogen när de betar på ungtallar som därmed växer sämre eller i värsta fall dör. För att få fram ett underlag, som blir viktigt för att lyckas minska på skadorna, använder Skogsstyrelsen en inventeringsmetod som kallas för Äbin. Inventeringen utförs varje år och är en statistisk säkerställd metod.

Samtliga inventerare genomgår teoretisk utbildning med kunskapsprov och kontrollövning i fält. Datan valideras och kontrolleras innan Skogsstyrelsens analyserar och presenterar resultatet.

– Hjortdjurens betesskador på ungskog leder till en försämrad virkeskvalitet och minskad tillväxt i skogen. I arbetet med att minska dessa är det viktigt att vi har tillförlitliga data att utgå ifrån och då är inventeringen ett viktigt verktyg, säger Ebba Henning Planck, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

Vid ett alltför högt betestryck från hjortdjur blir skogarna också mindre artrika. Biologisk mångfald och rekreationsvärden påverkas negativt.

Äbin i siffror

  • Inventeringen omfattar över 45 000 slumpmässigt utvalda provytor
  • Totalt inventeras provytor i cirka 12 500 ungskogsbestånd.
  • Förra årets inventering visar att mer än var tionde ungtall har skador uppkomna under det senaste året.

Skadorna ligger långt över målet

Målet när det gäller viltbetesskadorna är att andelen ungtallar med färska skador inte ska vara högre än fem procent. Dock visar förra årets samlade inventering att de nya skadorna på unga tallar ligger på 11 procent, alltså långt över samhällets uppsatta mål.

Förra året fick Skogsstyrelsen, tillsammans med Naturvårdsverket, i uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att minska skadenivåerna. Uppdraget redovisas till regeringen under hösten.

Media välkomna att följa med

Representerar du media och vill följa med ut och se hur inventeringen går till? Se kontaktuppgifter här intill.

Kontakt