Kartbild.

Nu kan skogsägare se ny information om sin skog i datorn

Pressmeddelande - 02 december 2019

Nu finns de första nya uppdaterade kartorna över Sveriges skogar tillgängliga på Skogsstyrelsens webbplats. På bland annat Mina sidor finns den nya datan klar för en femtedel av landets skogar. Där kan skogsägaren se aktuell information om bland annat trädhöjd, virkesförråd och biomassa.

Informationen om skogen, så kallade skogliga grunddata, togs fram 2009-2016 för hela Sverige med hjälp av laserskanning från flygplan. Det har gett många användare enkel tillgång till digital information som inneburit stora möjligheter till effektivisering och kvalitetshöjningar i skogsbruket. Men skogen förändras ständigt och informationen behöver uppdateras för att vara användbar.

En ny laserskanning av Sveriges skogsmark pågår och nu finns den första nya datan publicerad därifrån. Hela laserskanningen beräknas ta mellan sex och sju år att genomföra. Den innebär kortfattat att aktuella data om skogen samlas in via flygplan som sedan används för att skapa kartor som ger skogsägaren värdefull information om skogen.

Enklare för skogsägaren

Skogliga grunddata uppdateras successivt för de områden som laserskannats på nytt. Det handlar om data som trädhöjd, virkesförråd, grundyta, medelhöjd, medeldiameter och skogens biomassa.

– Tack vare att informationen om skogen är tillgänglig i bland annat Mina sidor kan fler skogsägare med stöd av underlaget enkelt få överblick, antingen hemma vid köksbordet eller via mobiltelefonen ute i skogen, och smidigt planera för till exempel gallring, röjning och avverkning. Vi är övertygade om att uppdaterade skogliga grunddata ger förutsättningar för en effektivare skogsproduktion och bättre miljöhänsyn, säger Liselott Nilsson, GIS-specialist vid Skogsstyrelsens enhet för geografisk information.

Skanningen har börjat i de områden där det bedöms finnas störst behov av en uppdatering. De skogsägare som har skog i områden med uppdaterad data kan ta del av det via Mina sidor. De uppdaterade kartorna är också tillgängliga i Skogsstyrelsens övriga digitala karttjänster på skogsstyrelsen.se.

De här länen berörs

I följande län finns områden med uppdaterad data (se karta med detaljer under Relaterade dokument nedan):

Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Gävleborg
Kronoberg
Kalmar
Halland
Blekinge
Skåne

Detta innebär att det just nu finns uppdaterade skogliga grunddata för nästan 20 procent Sveriges skogar. Om ett antal år kommer det att finnas uppdaterade underlag för all skogsmark i Sverige. Tack vare medfinansiering från skogsbruket kan laserskanningen snabbas upp.

Det är regeringen som gett Skogsstyrelsen, Lantmäteriet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), i uppdrag att ta fram uppdaterade skogliga grunddata. Lantmäteriet ansvarar för laserskanningen, SLU för beräkning och bearbetning av data och Skogsstyrelsen ansvarar för att göra data tillgängligt.

Kontakt