Skogsmaskin i arbete. Foto: Camilla Zilo

Nu ingår Riksskogstaxeringens avverkningsstatistik i den officiella statistiken

Nyhet | Statistik - 25 maj 2022

Igår publicerades SLU Riksskogstaxeringens avverkningsstatistik för första gången som officiell statistik. En annan nyhet är att avverkningsstatistiken nu innehåller uppgifter om uttag av avverkningsrester i form av grenar och toppar.

Riksskogstaxeringen har inventerat och tagit fram statistik om landets avverkningar sedan 1950-talet. Statistiken från Riksskogstaxeringen som belyser den svenska avverkningens långsiktiga utveckling innehåller uppgifter om avverkad areal och volym. Uppgifterna presenteras som femårsmedelvärden och de senaste uppgifterna avser avverkningar som genomförts under säsongerna 2016/17–2020/21.

Avverkningsstatistiken från Riksskogstaxeringen har också utökats med uppgifter om areal där det skett uttag av grenar och toppar för energiändamål.

Statistiken produceras av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och utgör från och med nu en del av den officiella avverkningsstatistik som ligger inom Skogsstyrelsens statistikansvar.

Resultaten presenteras på SLU Riksskogstaxeringens webbplats och i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Avverkningsstatistik för år 2021 publiceras 7 juni

Den 7 juni kommer Skogsstyrelsen att publicera preliminär avverkningsstatistik för år 2021 och slutlig statistik för 2020. Denna statistik innehåller nationella uppgifter om avverkad volym och avverkad volym fördelad på sortiment.

Bakgrund

Skogsstyrelsen är statistikansvarig myndighet för officiell avverkningsstatistik. Utöver officiell avverkningsstatistik som Skogsstyrelsen producerar har Riksskogstaxeringen sedan lång tid tillbaka också producerat avverkningsstatistik. Riksskogstaxeringens uppgifter kompletterar Skogsstyrelsens officiella statistik och den har därför återpublicerats av Skogsstyrelsen för att tillgodose behoven av en samlad avverkningsstatistik. Genom att vi nu gör Riksskogstaxeringens avverkningsstatistik till officiell statistik inom Skogsstyrelsens ansvar utökas innehållet i den officiella avverkningsstatistiken.

Riksskogstaxeringens avverkningsstatistik beskriver den svenska avverkningens långsiktiga utveckling för avverkade volymer, arealer och avverkningsåldrar och är jämförbar med annan statistik från Riksskogstaxeringen som till exempel uppgifter om tillväxt och virkesförråd. Uppgifterna presenteras som femårsmedelvärden för en period av fem avverkningssäsonger. En avverkningssäsong är tiden mellan knoppsprickningen (maj-juni) ett kalenderår och knoppsprickningen påföljande år. Avverkningsuppgifterna från Riksskogstaxeringen är statistiskt säkra för att presenteras med fem års inventeringsmaterial.

Den officiella avverkningsstatistiken innehåller också uppgifter om avverkad volym per kalenderår. Dessa uppgifter beräknas av Skogsstyrelsen med hjälp av en beräkningsmodell som utgår från uppgifter om virkesförbrukning, handel med rundvirke och lagerförändringar. Resultaten fördelas på sortiment och är jämförbar med virkesförbrukningsstatistik och officiell handel- och lagerstatistik.

Vi får ibland frågor om varför avverkad volym skiljer sig åt enligt de olika undersökningarna och vilken uppgift som är korrekt. Svaret är att resultaten från de båda undersökningarna tjänar olika syften och att båda är korrekta vilket vi nu betonar genom att göra även Riksskogstaxeringens avverkningsstatistik till officiell statistik.

Kontakt