Markägare nöjd med stöd från landsbygdsprogrammet

Nedlagd jordbruksmark fick nytt liv genom stöd från landsbygdsprogrammet

Nyhet | Regionalt - 06 maj 2022

Landsbygdsprogrammet gav goda förutsättningar för igenvuxen mark att frodas.

Sedan många år tillbaka driver Staffan Risberg, 69 år tillsammans med familjen eget skogsföretag. Inom familjen äger de omkring 770 hektar skog och mark tillsammans. En andel av marken är gammal nedlagd jordbruksmark som inte varit i bruk sedan 1950-talet.

- Små marker som är igenvuxna är svåra att arbeta med så jag kontaktade en skogskonsulent vid Skogsstyrelsen för råd och stöd, berättar Staffan Risberg.

Staffan och hans familj har ansökt och fått del av medel efter att ha upprättat en skötselplan tillsammans med en av skogskonsulenterna vid Skogsstyrelsen. En del av åtgärderna som genomfördes var att spara aspgrupper, ordna med högstubbar och nyskapande av död ved.

- Stödet har hjälpt till ekonomiskt för att få åtgärderna gjorda, säger Staffan Risberg och berättar att de har fått fina lövskogar på markerna.

Staffan rekommenderar andra markägare att söka rådgivning och stödet.  Men påpekar att det är viktigt att se till att man har tid att utföra åtgärderna samt att åtgärderna blir utförda och följer stödets krav.

- Om man anlitar entreprenörer i stället för att genomföra åtgärderna själv är det viktigt att de också har kunskap och erfarenhet att utföra uppdraget. Maskinerna kan vara till stor hjälp för att skapa naturvärden som att kata, ringbarka eller skapa höga stubbar, säger Staffan Risberg.

Staffan och hans familj utförde enklare åtgärder själva men kompletterade med hjälp av en entreprenör för tyngre åtgärder. Sedan 2016 har 280 markägare fått medel utbetalda med hjälp av stödet och en stor del är markägare i norra Sverige.

- Det är ett fantastiskt tillfälle för markägare att få hjälp att sköta, bevara och utveckla sina natur och kulturvärden som finns på marken, säger Jonas Westerlund som vill uppmana fler markägare att söka stödet.

Som markägare kan du kontakta Skogsstyrelsen för rådgivning. Rådgivningarna utförs främst på plats i skogen och genererar en skötselplan. Vid ansökan om medel inom landsbygdsprogrammet ska du bifoga skötselplanen i din ansökan. Ansökan som skickas in hanteras sedan av Jordbruksverket som fattar beslut om medel. Inga åtgärder får påbörjas innan ansökan har inkommit till Jordbruksverket. Skogsstyrelsen kvitterar sedan utbetalningen.

Skogens miljövärden är en del av Landsbygdsprogrammet och är ett EU-stöd för att utveckla natur- och kulturvärden i skogen. Det åtgärder som kan vara aktuellt för att få medel utbetalad är exempelvis naturvårdsbränning, sköta natur- och kulturmiljöer, rensa kulturmiljöer, skapa våtmark i skog eller röja och rensa stenmurar. 2022 är sista året för att söka om stöd.

- Skogens miljövärden riktar sig till dig som vill bevara eller utveckla natur- och kulturvärden i frivilliga avsättningar på skogsmark, berättar Jonas Westerlund, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen.