Skördare fäller träd

Naturvårdande skötsel i skyddade områden i Halland

Nyhet | Regionalt - 17 december 2020

Det har sedan tidigare konstaterats att det är ett stort skötselbehov i skyddade områden i Halland. 85 procent utav de cirka 330 biotopskydden och naturvårdsavtalen i länet bedömdes vid en inventering som utfördes 2018 vara i behov av skötsel.

Det vanligaste skötselbehovet är att ta bort gran som tränger sig på i lövskogar samt friställning av gamla ekar och andra skyddsvärda lövträd i tidigare betade hagmarker. Vi behöver även öka mängden död lövved i skogarna.

En del är gjort men en hel del är kvar

Under det här året har det genomförts skötsel i 11 områden motsvarande en areal på cirka 60 hektar. Skötseln har genomförts av entreprenörer och av markägarna själva.

- Under de senaste fem åren har vi jobbat mer aktivt med skötsel, men pengarna vi får från regeringen räcker inte till. I Hallands bördiga och nederbördsrika klimat sker igenväxningen snabbt och vi behöver hålla god fart i skötselarbetet för komma ikapp med det ”skötselberg” som annars riskerar växa, säger skogskonsulent Jessica Bengtsson som jobbar med naturvårdande skötsel på Skogsstyrelsen i Halland.

Roligt att få göra något annorlunda

På bilderna visas skötselåtgärder i ett biotopskydd som ligger i Källsjö-trakten, där åtgärden var just att ta bort gran i bokskog.

- När entreprenörerna kommer ut i de här känsliga miljöerna upplever jag att de både tar uppdraget på stort allvar men även uppskattar utmaningen. När det är lämpligt, som i det här fallet, använder vi skogsmaskiner vid skötseln och då gäller det för föraren att snirkla sig mellan gamla lövträd och död ved utan att skada dem, samtidigt som de behöver läsa av markförhållandena så att inga körspår bildas. En utmaning som de hittills skött på ett mycket bra sätt.

I andra fall krävs stora anpassningar av metoden och då är manuellt arbete i kombination med miniskotare eller häst ett bättre alternativ, säger Jessica.

Inför nästa år

Under året har det planerats ett antal skötselprojekt som ska genomföras under 2021 om förutsättningarna med väder och vind tillåter. Det ligger på samma nivå som årets genomförda skötsel.

– Som det ser ut nu finns inga pengar för naturvårdande skötsel i biotopskydd och naturvårdsavtal för genomförande 2022, men vi hoppas att förutsättningarna snart kommer ändras och att kontakterna med markägarna angående nya skötselprojekt kan återupptas.  

Översiktsbild med drönare över bokskog

Här har naturvårdande skötsel genomförts.