Trådticka på granhögstubbe.

Naturvård är en viktig del i Skogsstyrelsens verksamhet

Nyhet - 08 december 2021

I massmedia förekommer åter uppgifter om att Skogsstyrelsens naturvårdsarbete har prioriterats ned på senare år. Myndighetens egen bild är en annan – arbetet har delvis ändrat inriktning på grund av bland annat politiska beslut.

I Kalla Faktas inslag på TV4 ges bilden att Skogsstyrelsen naturvårdsarbete nedprioriterats sedan nuvarande generaldirektör Herman Sundqvist tillträdde 2016. Som exempel nämns att nyckelbiotopsinventeringen avslutats och att myndigheten nu registrerar få nyckelbiotoper.

– Man måste komma ihåg att inventering och registrering av nyckelbiotoper inte är synonymt med allt naturvårdsarbete på myndigheten. Vi jobbar med andra mycket stora och viktiga delar som rör naturvård. Det handlar om tillsyn, områdesskydd, arbete med målbilder för god miljöhänsyn, uppföljningar och inventeringar i skogen av skogsbrukets miljöhänsyn. Arbete för att nå miljömålet Levande skogar och artskyddsfrågor är ju andra stora frågor för myndigheten, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Skogsstyrelsen är positiv till att media granskar verksamheten och beslut som fattas av myndigheten. Men det som inte tas upp av TV4 är bland annat de politiska beslut som ligger till grund för att Skogsstyrelsen nu i mindre omfattning än tidigare registrerar nyckelbiotoper.

Beslut och händelser kopplat till nyckelbiotoper:

  • I maj 2017 tog Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist beslutet att pausa registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Anledningen var att en utvecklad inventeringsmetod behövde tas fram. Pausen varade knappt ett år och en ny inventeringsmetod började användas 2018.
  • I maj 2018 fick Skogsstyrelsen regeringens uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. I uppdraget ingick att använda en utvecklad och förbättrad metodik för att identifiera och avgränsa nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.
  • I den budget som riksdagen beslutade för 2019 togs finansieringen för genomförandet av den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper bort. I januariavtalet mellan dåvarande regeringen (S och MP), Liberalerna och Centerpartiet, står också uttryckligen att nyckelbiotopsinventeringen inte ska återupptas.
  • 2019 tog Herman Sundqvist beslut om ny nivå för att ett område ska klassas som nyckelbiotop i nordvästra Sverige. Beslutet grundade sig i regeringsuppdraget att hänsyn ska tas till lokala och regionala förutsättningar i nordvästra Sverige.
  • Vid årsskiftet 2020/2021 upphörde Skogsstyrelsen att registrera nyckelbiotoper i samband med tillsyn av avverkningsanmälningar enligt ett tidigare beslut i Skogsstyrelsens styrelse. Motivet till beslutet var att det inte är lämpligt att kombinera nyckelbiotopsregistrering, som inte regleras i lag, med tillsynsarbete som syftar till att kontrollera att lagstiftningen följs. Skogsstyrelsen fortsätter dock att dokumentera naturvärden vid handläggning av avverkningsärenden. 
  • 2021 presenterades regeringens skogsproposition som föreslår att Skogsstyrelsen bör upphöra med inventering och registrering av nyckelbiotoper. 

– Registrering av nyckelbiotoper har under årens lopp varit en del av vårt naturvårdsarbete där nyckelbiotoperna har fungerat som ett kunskapsunderlag om var det finns naturvärden. Politiska beslut har gjort att registreringarna minskat, men vi arbetar med naturvårdsfrågor på många andra plan, inte minst genom att påverka andra aktörer till att genomföra åtgärder. Hela skogssektorn har ett stort ansvar för att utveckla naturvärden och bruka skogen på ett hållbart sätt, säger Herman Sundqvist.

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.