Föryngringsavverkning i skärgårdsskog.

Näst högsta anmälda föryngringsavverkningen under 2018

Statistik - 12 februari 2019

Under 2018 anmäldes det näst mest föryngringsavverkning sedan 1995. Det visar Skogsstyrelsens årsstatistik som nu är klar. Ökningen beror delvis på skogsbränderna under sommaren. Av omkring 21 000 ha inom brandområdena har 11 208 hektar anmälts till Skogsstyrelsen för avverkning.

Den totala arealen skogsmark som anmälts för föryngringsavverkning under 2018 uppgick till 290 473 hektar, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2017. Arealen har ökat i 18 av 21 län.

Arealen ökade både hos enskilda ägare och övriga ägare. Anmäld areal ökade med 14 procent hos enskilda ägare och 11 procent hos övriga.

Ökning i fjällnära skog medan ädellövskogen minskade

Den totala arealen ansökan om tillstånd för avverkning i fjällnära skog ökade under 2018 med 7 procent och uppgick till 3 412 hektar jämfört med 2017. När det gäller tillstånd för avverkning i ädellövskog minskade däremot den ansökta arealen med 23 procent under 2018 jämfört med år 2017 och uppgick till 1 202 hektar.

Anmäld areal och ansökt areal produktiv skogsmark för avverkning för annat ändamål än virkesproduktion var totalt 7 657 hektar. Av detta stod ansökan om tillstånd för avverkning i fjällnära skog och ädellövskog för en mindre del, 234 hektar respektive 84 hektar.

Inkomna anmälningar/ansökningar

Under 2018 ökade mängden anmälningar och ansökningar om tillstånd med sju procent jämfört med 2017. Av dessa anmälningar och ansökningar gällde 67 732 föryngringsavverkning medan 2 962 avsåg avverkning för annat ändamål än virkesproduktion.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Alla resultat finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas. I Statistiska meddelanden kan du ta del av resultaten i text, figurer och tabeller.

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se