Tre personer går in i skogen med röjsågar och skyddsutrustning.

Myndigheter föreslår förlängning av Naturnära jobb

Nyhet - 22 mars 2019

Arbetsmarknadsuppdraget Naturnära jobb avslutades två år i förtid. Nu föreslår Skogsstyrelsen tillsammans med övriga deltagande myndigheter i en slutrapport att uppdraget förlängs.

— Bedömningen är att resultatet hade blivit bättre om man fått fortsätta utveckling och matchning av individerna. Framförallt för att arbetskraftsbehovet är som störst inom de gröna näringarna i samband med fältsäsong då anställningarna planerades att avslutas men också för att matchningsarbetet skulle intensifieras under våren säger Fredrik Gunnarsson, chef för Skogsstyrelsens enhet för arbetsmarknadsuppdrag.

I rapporten konstaterar myndigheterna att uppdraget på flera sätt bidragit till nytta för individer och samhälle, bland annat har 1672 deltagare har fått anställning inom Naturnära jobb. Uppdraget har också bidragit till att mer än 1 000 samhällsnyttiga arbetsuppgifter blivit genomförda, bland annat röjning vid naturreservat och utmed vägar, upprustning utmed motionsspår och vandring- och skoterleder. På Skogsstyrelsens hemsida finns en karta som tagits fram i samarbete med SGU som visar vad och var alla insatser har gjorts och som rapporterats in.

En av tio gick vidare till anställning eller utbildning

Naturnära jobb sjösattes under 2018 och skulle pågå till 2021, men avslutades vid årsskiftet efter beslut i riksdagen att finansieringen skulle upphöra. Slutgiltiga siffror över hur många som fick sysselsättning kommer från Arbetsförmedlingen i april. Trots att uppdraget avslutades i förtid visar det preliminära resultatet att en av tio deltagare gick vidare till annan anställning eller utbildning.

Myndigheterna är enligt rapporten fortsatt positiva till att samarbeta kring ett uppdrag på liknande sätt framöver. Det finns mycket bra erfarenheter att bygga vidare på, är en av slutsatserna. Därför lämnas följande förslag i rapporten till regeringen:

    • Förläng uppdraget och finansieringen. Myndigheterna anser att ett nytt uppdrag skapar många nyttor både för individer och samhälle.
    • Satsa på extern utvärdering. Snabba politiska svängningar är dyrt för myndigheter och påverkar individer på ett negativt sätt. För att påvisa om satsningen är kostnadseffektiv och därmed ska genomföras bör den utvärderas av extern part.
    • Ge Skogsstyrelsen i uppdrag att utreda hur uppdraget kan utökas till att omfatta fler aktörer. Vi ser att det finns flera samhällsnyttiga arbetsuppgifter inom olika områden som i dagsläget inte blir gjorda för att de saknar finansiering. Bland annat kring viltolyckor, justering av digitala gränser i skogen, digitalisering av Naturhistoriska riksmuseets samlingar med mera. Genom ett utökat samarbete med fler aktörer kan vi också göra större samhällsnytta.
    • Vid ny satsning på Naturnära jobb - tilldela Naturvårdsverket mer medel för att kunna satsa på kommuner. Under 2018 var det åtta pilotkommuner som började arbete med Naturnära jobb i egen regi. Flera har visat intresse och en utökning är möjlig.

Lärdomar och konsekvenser

Effekterna av den här typen av uppdrag ökar om de är långsiktiga. Alla myndigheter är överens om att det krävs kontinuitet i samarbetena för att få det att fungera på ett bra sätt. Det gäller också ekonomin. Det är ineffektivt både ekonomiskt och för verksamheten att växla upp och ned på kort tid. Myndigheterna har varit beredda på men ändå påverkats i stor utsträckning av avslutet i förtid som kom med kort varsel, främst har detta påverkat Skogsstyrelsen.
– Merparten av arbetsledning har varit visstidsanställd, vi har hyrt lokaler, bilar och utrustning i den mån det gått men ett hastigt avslut ger ändå stora ekonomiska konsekvenser för Skogsstyrelsen, säger Fredrik Gunnarsson.

Kontakt