Plantor, plantskola. Foto: Michael Ekstrand

Minskning av levererade skogsplantor 2022

Nyhet | Statistik - 13 april 2023

2022 levererades 422 miljoner skogsplantor, vilket är en minskning med 30 miljoner (7 procent) från 2021. De senaste årens ökning av levererade plantor av tall, gran, contortatall och övriga lövträd bromsades in 2022.

Mängden tallplantor har ökat stadigt sedan 2013 men minskade med knappt 8 miljoner, till knappt 229 miljoner under 2022, jämfört med 2021. Även mängden granplantor minskade, med knappt 21 miljoner, till drygt 176 miljoner under 2022.

Gran- och tallplantor utgör tillsammans 96 procent av totalt antal levererade skogsplantor. Contortatallen står för 1,5 procent och lärk 1,1 procent. Sitkagran, björk och övriga barr- och lövträd utgör var för sig mindre än 0,6 procent av antalet levererade skogsplantor.

Produktionsmetod

Täckrot är den helt dominerande produktionsmetoden för skogsplantor. Tall och contortatall produceras i princip enbart som täckrotsplantor. Andelen granplantor som producerades som täckrot 2022 var 79 procent. Andelen täckrotsplantor för lärk var 32 procent, vilket är en minskning jämfört med 2021 (48 procent). Majoriteten av andra barrträdsplantor samt lövträdsplantor producerades som barrot 2022. Knappt 4 procent av barrträdsplantorna producerades som hybridplantor 2022.

Förökningsmetod

Totalt sett förökas levererade barrplantor från frö till i princip 100 procent. Vegetativ förökning tillämpades främst för andra lövplantor än björk.

Skyddsmetod

Andelen barrträdsplantor som levereras med någon form av plantskydd mot snytbagge (mekaniskt eller kemiskt) har ökat sedan 2016. Under 2022 var andelen 72, 43 respektive 22 procent av gran-, tall- och contortatallplantorna försedda med snytbaggeskydd. Trenden med ökad andel mekaniskt skydd och minskad andel insekticidbehandlade plantor är tydlig. Andelen mekaniskt skyddade plantor har ökat från 17 procent 2014 till runt 50 procent de senaste tre åren.

Härkomst

Av levererade skogsplantor 2022 kom 84 procent från plantagefrö från svenska fröplantager, vilket är oförändrat jämfört med 2021. Tall- och contortatallplantor kommer nästan uteslutande från svenskt plantagefrö. Andelen granplantor från svenska fröplantager ökade från 71 procent 2021 till 74 procent 2022.

Till Sverige införda plantor och frön

Under 2021 fördes drygt 54,7 miljoner plantor in till Sverige från andra länder. Det innebär att cirka 12 procent av de levererade plantorna 2021 (422 miljoner plantor totalt) åtminstone delvis hade producerats utanför Sverige. Det är dock oklart om plantorna levererats samma år som de infördes.

Införseln av frö varierar kraftigt över tid, både gällande mängd och trädslag. Införseln av frö summerade 2021 till 434 kg.

Statistiken avser skogsplantor och frö, för användning i Sverige.

Förklaring

  • Täckrot – Planta vars rötter omges av en odlingsklump som vanligtvis består av torv.
  • Hybridplanta – Omskolade täckrotsplantor på friland.
  • Barrot – Planta utan medföljande jord- eller torvklump kring rötterna.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter