Minskning av anmäld areal i november

Nyhet | Statistik - 13 december 2022

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under november var 10 procent mindre än under november 2021. Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var 82 procent mindre.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under november 25 696 hektar, vilket var 10 procent mindre än under november 2021. Av arealen avsåg ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 335 hektar, vilket var 82 procent mindre än samma månad förra året.

Minskningar i 15 av 21 län

Sammanlagt minskade arealen i anmälningar och ansökningar i november med 15 procent i Norra Norrland och med 1 procent i Södra Norrland.  I Svealand och Götaland var minskningarna 12 respektive 11 procent, jämfört med november förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i november de senaste fem åren är minskningen 9 procent. Jämfört med medelarealen för de senaste tio åren är minskningen 10 procent.

Hittills i år har anmälningarna minskat med 16 procent

Till och med november har arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning minskat med 16 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog har minskat med 49 procent hittills i år.

I Götaland har anmäld och ansökt areal minskat med 27 procent och i Norra Norrland med 22 procent. I Svealand och i Södra Norrland är minskningen 10 respektive 7 procent, jämfört med årets första elva månader 2021.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under årets första elva månader de senaste fem åren är minskningen 13 procent. Jämfört med de senaste tio åren är minskningen 11 procent.

Förklaring

Den minskade anmälda arealen behöver inte betyda att den faktiska avverkningen minskar i samma omfattning. Vad gäller den faktiska avverkningen publicerade Skogsstyrelsen, den 27:e september, en prognos för årets avverkning. 

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2021-2023. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Ackumulerad areal i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning.

Månadsvis under året ackumulerad areal. Hela landet.

Diagrammet visar avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter