Skördare avverkar skog

Minskning av anmäld areal även i december

Nyhet | Statistik - 18 januari 2023

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under december var 6 procent mindre än under december 2021. Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var 84 procent mindre.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under december 19 915 hektar, vilket var 6 procent mindre än under december 2021. Av arealen avsåg ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 347 hektar, vilket var 84 procent mindre än samma månad förra året.

Minskningar i 11 av 21 län

Sammanlagt minskade arealen i anmälningar och ansökningar i december med 18 procent i Södra Norrland och i Svealand.  I Götaland och i Norra Norrland ökade däremot arealerna med 15 respektive 5 procent, jämfört med december förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i december de senaste fem åren är minskningen 4 procent. Jämfört med medelarealen för de senaste tio åren är minskningen 6 procent.

Under 2022 har anmälningarna minskat med 15 procent

Under 2022 har arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning minskat med 15 procent, jämfört med 2021. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog har minskat med 55 procent.

I Götaland har anmäld och ansökt areal minskat med 27 procent och i Norra Norrland med 22 procent. I Svealand och i Södra Norrland är minskningen 10 respektive 7 procent, jämfört med 2021.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet de senaste fem åren är minskningen 12 procent. Jämfört med de senaste tio åren är minskningen 11 procent.

Uppgifterna i detta nyhetsbrev är preliminära. Den 21 februari kommer vi att publicera slutliga siffror om anmälningar och ansökningar för helåret 2022.

Förklaring

Den minskade anmälda arealen behöver inte betyda att den faktiska avverkningen minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2021-2023. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Ackumulerad areal i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning.

Månadsvis under året ackumulerad areal. Hela landet.

Diagrammet visar avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter