Småländsk kuperad tallskog

Minskat intresse för avverkning i januari

Nyhet | Statistik - 15 februari 2022

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog minskade med 12 procent i januari 2022, jämfört med januari 2021. Arealen ansökningar i fjällnära skogar minskade med 89 procent.

Stor minskning i Götaland

Anmäld och ansökt areal i januari 2022 minskade med 27 procent i Götaland, med 15 procent i Södra Norrland och med 1 procent i Svealand, jämfört med januari 2021. I Norra Norrland ökade arealen med 15 procent.

På länsnivå minskade den totala anmälda och ansökta arealen i 14 av 21 län

Under januari var minskningen störst i Hallands län, med 79 procent, jämfört med januari 2021. Även i Kalmar, Jämtlands, Kronobergs, Gotlands och Skåne län var minskningarna stora, med 33 till 53 procent. I Västernorrlands län ökade arealen med 47 procent.

Tabell 1. Areal anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning för hela landet, hektar.

Anmälan och ansökan Januari 2021 Januari 2022 Förändring i procent
Anmälan om föryngringsavverkning i normal skog 15 604 15 082 -3%
Anmälan om avverkning för annat ändamål än skogsbruk i normal skog 491 466

-5%

Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog 1 727 194 -89%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i fjällnära skog 30 9 -69%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog 168 60

-64%

Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i ädellövskog 6 0 -95%
Total anmäld och ansökt areal 18 027 15 811 -12%
Total anmäld och ansökt areal exklusive fjällnära skog 16 270 15 608 -4%

Den 22 februari kommer vi att publicera slutliga siffror om anmälningar och ansökningar för helåret 2021.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2020-2022. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter