Fyra älgtjurar på ett fält

Minskande betesskador i Södermanlands och Örebro län

Nyhet | Regionalt - 17 juni 2020

Betesskadorna minskar på många håll i Svealand, det visar årets älgbetesinventering (Äbin). Minskningen är ett resultat av ihärdigt och målinriktat arbete från alla inblandade parter. Det är en förbättring jämfört med resultatet ifjol, men målet om maximalt fem procent årliga betesskador har på de flesta håll inte nåtts.

- Vi kan glädjande nog se trender på att andelen tall med årlig betesskada minskar för de inventerade älgförvaltningsområdena inom Södermanland-Örebros distrikt, säger Martin Wallgärd, viltansvarig Sörmland-Örebros distrikt.

De områden som inventerades i år var de två nybildade områdena i Södermanlands län vilka tillsammans täcker hela länet samt tre områden i södra Örebro län. För Södermanland har andelen tall med årlig betesskada minskat från 23 procent för inventeringsåren 2016/2017 till 12 procent för inventeringsåren 2019/2020. I Örebro län som helhet skattades mängden årliga betesskador till 12 procent för inventeringsåren 2019/2020, vilket är en liten minskning från tidigare mätning som visade på 14 procent.

- Trots att inget område når målet på 5 procent årliga betesskador visar resultaten att vi är på väg åt rätt håll, fortsätter Martin.

På rätt väg

För att komma tillrätta med de alltför höga viltskadorna i Svealand har älgstammen på många håll reglerats för att uppnå en bättre balans. En annan viktig bidragande orsak är också att markägare i högre grad föryngrar skogen med tall på lämplig mark. Den milda vintern kan även ha bidragit positivt.

- Där rådjur, kronhjort, dovhjort och älg finns behöver de samförvaltas då de mer eller mindre påverkar varandras förutsättningar och till del äter samma mat, säger Matts Rolander, vilt- och skogsskadesamordnare för region Mitt.

Betesskadorna från älg och andra hjortdjur på skogen leder alltför ofta till en försämrad kvalitet och minskad tillväxt i skogen, och därmed ekonomiska förluster för skogsägaren.

Ett av de mål som Skogsstyrelsen har satt upp tillsammans med andra aktörer och berörda myndigheter för att minska betesskadorna, innebär att maximalt fem procent av ungtallarna årligen ska ha betesskador från året som gått.

- Vi håller tummarna för att de minskade betesskadorna i Svealand är början på en långsiktig trend. En trend som på sikt kan skapa bättre förutsättningar för skogsägare, älgar, andra hjortdjursarter och den biologiska mångfalden, fortsätter Matts. Nu gäller det att fortsätta på den inslagna vägen så att målet kan nås i fler områden.

  • Relaterade webbsidor