Flygbild över ö.

Minskad avverkningsaktivitet under september

Statistik - 15 oktober 2019

Den anmälda arealen avverkningsanmälningar minskade i september jämfört med 2018 – i Södra Norrland med hela 41 procent. Förklaringen ligger i de stora arealer som anmäldes i fjol efter de omfattande skogsbränderna i södra Norrland. I Svealand fortsätter skogsägarna att ha hög aktivitet i skogsbruket.

En förklaring till den fortsatta höga aktiviteten i Svealand är de fortsatta problemen med granbarkborreskador.  

Den stora minskningen i Södra Norrland gäller Jämtlands och Gävleborg läns och har sin grund i nivån 2018 då stora arealer anmäldes efter de omfattande skogsbränderna i länen. Årets nivå för anmäld areal för september ligger ungefär på samma nivå som medeltalet för perioden 2007-2016. Den totala anmälda arealen i september uppgick till 28 298 hektar för hela landet, vilket är 21 procent lägre än för samma månad 2018 men nära medeltalet för perioden 2007-2019.

Trots nedgången i september ligger årstakten fortsatt på en ökning. Hittills i år har 202 510 hektar anmälts för avverkning, vilket är 13 procent mer än under de nio första månaderna förra året.

Förändringarna varierar kraftigt över landet:

  • I Norra Norrland ökade den anmälda arealen med 7 procent och uppgick till 6 331 hektar.
  • I Södra Norrland minskade den anmälda arealen med hela 41 procent jämfört med samma period 2018 och uppgick till 7 934 hektar, vilket är en stor minskning men som ändå ligger i nivå med medeltalet 7 735 hektar för perioden 2007-2019.
  • I Svealand ökade den anmälda arealen med 6 procent och uppgick till 7 234 hektar, vilket är den högsta nivån på fem år.
  • I Götaland var minskningen 21 procent och uppgick till 6 799 hektar, vilket kan jämföras med medeltalet 7 175 hektar för september under perioden 2007-2019.

Minskning i 12 av 21 län

I Hallands län var minskningen störst. Där föll den anmälda arealen tillbaka med 64 procent till 179 hektar, vilket är den lägsta nivån på 11 år för september. Andra län som uppvisar stora minskningar är Gävleborgs län med 59 procent, men där ligger ändå anmäld areal i nivå med medeltalet för de senaste 13 åren. Anledningen är de stora skogsbränderna i länet 2018, som ledde till en mycket stor areal avverkningsanmäld skog. Samma orsak ligger bakom den stora minskningen i Jämtlands län (46 procent). I Blekinge län var minskningen 53 procent jämfört med september i fjol. Det är den lägsta nivån på 7 år. Även Västra Götalands län uppvisar en stor minskning för september, från 2 169 hektar 2018 till 1 488 hektar i år, vilket är en minskning med 31 procent.

Andra län som har en kraftigt minskad areal anmäld för avverkning under september jämför med samma månad 2018 är Jönköpings län (40 procent) och Gotlands län (33 procent).

Två län uppvisar kraftigt ökade anmälda arealer. I Södermanlands län var ökningen för september 92 procent till 880 hektar jämfört med samma period förra året, vilket är dubbelt så mycket som medeltalet för perioden 2007-2019 och den högsta nivån på 13 år. Länet fortsätter att ligga på en hög nivå för året. Hittills i år har 6 510 hektar anmälts för avverkning, vilket är mer än vad som anmälts för helår sedan 2007. Även Uppsala län uppvisar den högsta nivån på 13 år med en ökning på 63 procent till 968 hektar, vilket är 57 procent högre än medeltalet för perioden 2007-2019. Orsaken i båda länens är med största sannolikhet de stora problemen med granbarkborreangrepp.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se