Hygge med tallar.

Minskad areal avverkningsanmäld skog i februari

Nyhet | Statistik - 16 mars 2021

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog i februari 2021 minskade med 9 procent, jämfört med februari 2020. Arealen ansökningar i fjällnära skogar var dock drygt tre gånger större än förra året.

Den totala arealen ansökningar och anmälningar i februari för hela landet uppgick till 16 748 hektar. Ansökningar om avverkning av fjällnära skog uppgick till 517 hektar.

Stor ökning i Norra Norrland

Anmäld och ansökt areal i februari 2021 minskade med 37 procent i Svealand och med 11 procent i Södra Norrland, jämfört med februari 2020. I Norra Norrland ökade den anmälda och ansökta arealen med 47 procent och i Götaland med 4 procent.

På länsnivå minskade den totala anmälda och ansökta arealen i 13 av 21 län

Under februari var minskningen störst i Uppsala län och Gotlands län, -55 respektive -53 procent, jämfört med februari 2020. I Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län minskade anmälningarna och ansökningar med mellan 31 och 49 procent.

I Kronobergs och Norrbottens län ökade dock anmäld och ansökt areal stort, med 78 respektive 77 procent jämfört med februari 2020. Även i Kalmar län var intresset för avverkning stort jämfört med februari 2020, med en ökning på 29 procent.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter