Småländsk kuperad tallskog

Minskad anmäld areal under mars

Nyhet | Statistik - 12 april 2022

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att avverkningsanmäld areal under mars var 21 procent mindre än under mars 2021. Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var 46 procent mindre.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under mars 16 031 hektar, vilket var knappt 21 procent mindre än under mars 2021. Totalt inkom 4 307 anmälningar och ansökningar. Av dessa avsåg 24 ansökningar om tillstånd för avverkning av 486 hektar fjällnära skog vilket var drygt 46 procent mindre än samma månad förra året.

Minskningar i 19 av 21 län

I 12 län var minskningarna över 30 procent, med störst minskningar i Gotlands, Jönköpings och Kalmar län, jämfört med mars 2021. I Västernorrlands och Västerbottens län var det däremot stora ökningar (75 respektive 35 procent).

Sammanlagt minskade arealen i anmälningar och ansökningar i mars med 37 procent i Götaland jämfört med mars förra året. Arealen minskade med 66 procent i Gotlands län och med 51 respektive 47 procent i Jönköpings och Kalmar län. I Svealand minskade arealen med 24 procent, där största minskningarna var i Dalarna och Uppsala län (44 respektive 39 procent). I Södra Norrland var minskningen 12 procent. Skillnaderna var dock stora mellan länen, där Gävleborgs och Jämtlands län minskade med 40 respektive 33 procent medan Västernorrland ökade med 75 procent.

I Västerbotten ökade arealen med 35 procent, vilket gav en ökning för Norra Norrland med 17 procent jämfört med mars 2021.

Hittills i år har anmälningarna minskat med 10 procent

Till och med mars har arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning minskat med 10 procent jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för avverkning av fjällnära skog har minskat med 57 procent.

I Götaland har anmäld och ansökt areal minskat med 25 procent och i Södra Norrland har arealen minskat med 12 procent jämfört med mars 2021. I Svealand är arealen oförändrad och i Norra Norrland har anmäld och ansökt areal ökat med 11 procent.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2020-2022. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Ackumulerad areal i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning.

Månadsvis under året ackumulerad areal. Hela landet.

Diagrammet visar avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik