Småländsk kuperad tallskog

Minskad anmäld areal under april

Nyhet | Statistik - 10 maj 2022

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att avverkningsanmäld areal under april var 28 procent mindre än under april 2021. Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var 52 procent mindre.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under april 13 107 hektar, vilket var 28 procent mindre än under april 2021. Av arealen avsåg ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 436 hektar vilket, var 52 procent mindre än samma månad förra året.

Minskningar i 17 av 21 län

I 14 län var minskningarna över 29 procent. Störst var minskningarna i Skåne, Kalmar, Gotlands, Östergötlands och Jönköpings län, där minskningarna var över 50 procent, jämfört med april 2021. I Stockholms, Örebro och Södermanlands län var det däremot stora ökningar (63, 40 respektive 36 procent).

Sammanlagt minskade arealen i anmälningar och ansökningar i april med 50 procent i Götaland jämfört med april förra året. I Södra och Norra Norrland minskade arealen med 26 respektive 23 procent och i Svealand med 8 procent.

Hittills i år har anmälningarna minskat med 15 procent

Till och med april har arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning minskat med 15 procent jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog har minskat med 54 procent.

I Götaland har anmäld och ansökt areal minskat med 31 procent, i Södra Norrland med 16 procent och i Svealand med 2 procent jämfört årets fyra första månader 2021. I Norra Norrland har anmäld och ansökt areal ökat med 3 procent.

Förklaring

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2020-2022. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Ackumulerad areal i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning.

Månadsvis under året ackumulerad areal. Hela landet.

Diagrammet visar avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter