Småländsk kuperad tallskog

Minskad anmäld areal även i september

Nyhet | Statistik - 11 oktober 2022

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under september var 18 procent mindre än under september 2021. Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var 50 procent mindre.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under september 27 238 hektar, vilket var 18 procent mindre än under september 2021. Av arealen avsåg ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 266 hektar, vilket var 50 procent mindre än samma månad förra året.

Minskningar i 16 av 21 län

Sammanlagt minskade arealen i anmälningar och ansökningar i september med 26 procent i Norra Norrland och i Götaland och med 11 procent i Svealand jämfört med september förra året. I Södra Norrland ökade dock arealen i anmälningar och ansökningar om avverkning med 3 procent.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i september de senaste fem åren är minskningen 15 procent. Jämfört med medelarealen för de senaste tio åren är minskningen 10 procent.

Hittills i år har anmälningarna minskat med 19 procent

Till och med september har arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning minskat med 19 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog har minskat med 47 procent hittills i år.

I Götaland har anmäld och ansökt areal minskat med 30 procent och i Norra Norrland med 25 procent. I Södra Norrland och i Svealand är minskningen 10 procent, jämfört med årets första åtta månader 2021.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under årets första nio månader de senaste fem åren är minskningen 14 procent. Jämfört med de senaste tio åren är minskningen 12 procent.

Förklaring

Den minskade anmälda arealen behöver inte betyda att den faktiska avverkningen minskar i samma omfattning. Vad gäller den faktiska avverkningen publicerade Skogsstyrelsen, den 27:e september, en prognos för årets avverkning. 

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2021-2023. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Ackumulerad areal i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning.

Månadsvis under året ackumulerad areal. Hela landet.

Diagrammet visar avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter