Timmertravar vid ett sågverk.

Mindre virkeslager i år än förra vintern

Nyhet | Statistik - 09 februari 2021

Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis uppgick till 9 miljoner kubikmeter den 31 december 2020, enligt Skogsstyrelsens statistik. Såväl lagren av barrsågtimmer som massavedslagren var något lägre än vid samma tid året innan men det fanns regionala skillnader

Lagren av barrsågtimmer ökade i slutet av 2020 och uppgick vid årets slut till 3 miljoner kubikmeter vilket dock var 8 procent mindre än samma tidpunkt 2019. Värt att notera är att det var enbart i södra delen av landet (virkesbalansområde 4) som lagren av barrsågtimmer minskade jämfört med förra vintern. I resten av landet var lagren oförändrade eller något större. Genomsnittslagret av barrsågtimmer vid årsslut de senaste fem åren är 2,9 miljoner kubikmeter

Lagren av massaved uppgick till 5 miljoner kubikmeter. Det är 9 procent mindre än vid årsslutet 2019 men en fortsatt hög nivå jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren som är 4,4 miljoner kubikmeter. Även när det gäller lager av massaved finns regionala skillnader. I norr och i söder (virkesbalansområde 1 och 4) minskade lagren medan de ökade i resten av landet.

Lagret av massaflis var drygt 1 miljon kubikmeter vilket var 24 procent mer än årsslutet 2019.

När vi summerar lagerförändringarna under 2020 ser vi att lagren av samtliga sortiment ökade i början av året för att senare under våren minska. Lagren av barrsågtimmer ökade därefter fram till årsslut medan lagren av massaved fortsatte att minska fram till slutet av året då de låg på oförändrad nivå. 

Fortfarande relativt stora lager av barrmassaved

Fördelat på sortiment bestod lagren av massaved av 3,6 miljoner kubikmeter barrmassaved, 0,6 miljoner kubikmeter granmassaved och 0,7 miljoner lövmassaved. Jämfört med förra årsslutet har lagren av barrmassaved minskat med 13 procent men är fortfarande betydligt större än 3,1 miljoner kubikmeter som är genomsnittsnivån för de senaste fem årssluten.

Lagren av massaved låg till 44 procent vid bilväg, 28 procent vid industri och 28 procent vid terminal. Granmassaved och lövmassaved ligger oftare vid bilväg än barrmassaveden. Vid årsslutet 2020 låg 68 procent av granmassaveden vid bilväg. Motsvarande siffror för barrmassaved och lövmassaved var 39 respektive 53 procent. När det gäller granmassaved och lövmassaved är det mindre vanligt med lagring i terminal.

Förklaring

Den kubikmeter som avses är m3f ub, fast kubikmeter utan bark

Virkesbalansområden

Balansområde 1: Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län (exkl. Härjedalens kommun)

Balansområde 2: Stockholms, Uppsala, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt Härjedalens kommun.

Balansområde 3: Västra Götalands (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmlands och Örebro län samt Habo och Mullsjö kommun.

Balansområde 4: Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas och i Statistiska meddelanden.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter