Kulturlämning, gammal husgrund.

Mindre skador på kulturlämningar 2021

Nyhet | Statistik - 07 december 2021

Andelen kulturlämningar (fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar) som blir påverkade (ringa skada, skada eller grov skada) vid föryngringsavverkning ligger i år på samma nivå som 2019 på 27 procent. Den lägsta nivån sedan inventeringen började 2012. Andelen grov skada är däremot högre 2021 än 2019.

Norra Norrland, Södra Norrland samt Götaland ligger på samma skadenivå när det gäller skada och grov skada på 16 procent. Svealands skadenivå ligger fortsatt på en låg nivå, nu på 7 procent.

Markberedning fortsätter vara den vanligaste orsaken till skada eller grov skada

Markberedning fortsätter vara den vanligaste orsaken till skada eller grov skada i tre av fyra landsdelar. Undantaget är södra Norrland där skador från vindfällda träd och nedrisning är vanligare än skador efter markberedning.

Kulturstubben bra som signal och skydd

Där kulturstubbar används ser vi en allt lägre andel påverkan på kulturlämningarna. En kulturstubbe är en 1,3 meter hög stubbe som används som markering vid kulturlämningen.

Skadenivån är lägst där kulturstubbar placerats korrekt det vill säga utanför och runt om kulturlämningen, då ligger andelen grov skada på mellan 0 - 2 procent. Andelen kulturlämningar med korrekt placerade kulturstubbar skiljer sig mellan landsdelarna från 37 procent i norra Norrland till 5 procent i Götaland.

Där kulturstubbar använts i någon form har 93 procent av kulturlämningarna varken skada eller grov skada.

Hälften av villkorsområdena är skadade

Drygt hälften, 54 procent, av villkorsområdena (skyddat område kring fornlämning) har skada eller grov skada från skogsbruksåtgärder. Markberedning är den enskilt största påverkansfaktorn för villkorsområden där Svealand och Götaland har hög andel skada och grov skada av markberedning på nästan 35 procent.

Plantering på kulturlämningar vanligt i Götaland

Drygt var femte kulturlämning i Götaland är planterad. I övriga landsdelar är var tjugonde kulturlämning påverkad av plantering. Plantering innebär inte att lämningarna skadas direkt men ökar risken för en skada i framtiden. Planteringen minskar dessutom lämningens synlighet.

Förklaring

Kulturlämningar: fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. I skogen kan det finnas fornlämningar som stenåldersboplatser och gravar men också andra yngre kulturhistoriska lämningar som berättar om människans historia som till exempel kolbottnar (lämningar efter kolmila) och husgrunder.

Skadegrader som används vid inventeringen:
Ingen skada
Ringa skada – till exempel lättare körskador, nedrisning och tryckskador
Skada - tydlig påverkan som kan återställas till exempel djupa körskador och viss markberedning
Grov skada - irreversibla skador som kan ej återställas

Kulturstubbe: en 1,3 meter hög stubbe som används som markering vid kulturlämningar.

Landsdelar:
Norra Norrland består av Norrbottens och Västerbottens län.
Södra Norrland består av övriga Norrlands län
Svealand
Götaland

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Prenumerera på statistiknyheter