blandskog

Miljömålet för skogen kommer inte att nås

Nyhet - 30 januari 2019

Miljömålet för svenska skogar kommer inte att kunna nås med de åtgärder som är beslutade just nu. Det visar den större uppföljning som görs vart fjärde år av miljökvalitetsmålet Levande skogar. Samtidigt bedöms utvecklingen bli positiv de närmaste 20 åren om dagens åtgärder och ambitioner fortsätter i samma takt.

– Det är uppenbart att det behövs fortsatta insatser. Då är det inspirerande att låta det arbetet utgå från allt bra som görs i dag. Vi ska fortsätta på den inslagna vägen och göra det ännu bättre och då väntas vi också se en positiv utveckling de närmaste decennierna, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Det finns flera positiva trender i miljöarbetet för att förbättra tillståndet i de svenska skogarna. Det har satsats resurser till bland annat formellt skydd av skog och naturvårdande skötsel. Inom skogsbruket pågår ett omfattande arbete för att förbättra skogsbrukets hänsyn till miljön vid avverkning och andra åtgärder. En stor andel av skogsmarken är certifierad och stora arealer frivilliga avsättningar undantas virkesproduktion. Mängden ruttnande död ved på marken och äldre lövrik skog, som är viktig för många arter har ökat de senaste decennierna. Kunskapen om var naturvärdena finns i landskapet ökar. Fortsätter det här arbetet att stärkas i samma takt bedöms utvecklingen bli positiv på medellång sikt, alltså om 10 till 20 år.

Slutsatsen i uppföljningen visar ändå att miljömålen som regeringen satt upp inte kommer att nås med de åtgärder och styrmedel som finns i dag, till exempel i form av lagstiftning, ekonomiska stöd och ersättningar samt rådgivning och utbildning. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön, eftersom det finns både positiva och negativa trender inom målet.

Flera av de områden som är centrala för miljömålet Levande skogar visar på ett otillfredsställande resultat när det gäller miljötillståndet, till exempel med minskande eller små populationer hos ett antal hotade arter och en minskad areal tillgänglig livsmiljö för svårspridda arter.

För att förstärka utvecklingen behövs bland annat:

  • Fortsatt förbättrad miljöhänsyn vid avverkning och andra åtgärder.
  • En ökning av areal som brukas med hyggesfria metoder.
  • Mer naturvårdande skötsel.
  • Bättre kunskap om var skogar med höga naturvärdena finns i landskapet.
  • Långsiktigt skydd av skogar med höga naturvärden.

– För att bibehålla biologisk mångfald är det fortsatt viktigt att skyddsvärda skogar inte avverkas, utan bevaras. Antingen genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar säger Camilla Andersson, miljöstrateg på Skogsstyrelsen.

Utvärderingarna och bedömningarna som gjorts i rapporten utgår från de förutsättningar som gällde i november 2018. Därmed bygger de också på de miljösatsningar som regeringen infört i budgeten 2018, till exempel mer pengar till områdesskydd, naturvårdande skötsel och införandet av en landsomfattande nyckelbiotopsinventering.

Kontakt