Mer frivilliga avsättningar och certifierad produktiv skogsmark 2019

Nyhet | Statistik - 19 maj 2020

Arealen frivilliga avsättningar ökade med 4 procent och den certifierade arealen ökade med 1 procent under 2019 jämfört med 2018. Det visar Skogsstyrelsens årliga statistik över frivilliga avsättningar och certifierad areal på produktiv skogsmark.

Arealen frivilliga avsättningar 2019 är 1,3 miljoner hektar vilket är en ökning med cirka 45 000 hektar (4 procent) jämfört med 2018. Ökning har skett i alla landsdelar, dock inte i alla län, och den återfinns hos kategorin övriga markägare det vill säga skogsägare som inte är enskilda skogsägare.

De certifierade skogsägarna bidrar med 84 procent av arealen frivilliga avsättningar vilket motsvarar 7,1 procent av deras produktiva skogsmarksareal.

Den produktiva skogsmarksarealen certifierad enligt PEFC eller FSC uppgick 2019 till 14,9 miljoner hektar, vilket motsvarar 63 procent av all produktiv skogsmark i landet. Det är en ökning med cirka 130 000 hektar (1 procent) jämfört med 2018.

Skogsstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att ta fram ett förslag på ett system för att följa upp de frivilliga avsättningarnas geografiska läge, varaktighet och naturvårdskvalitet. Uppdraget utförs i samarbete med Naturvårdsverket och ska redovisas senast 30 september 2020. Detta kan på sikt innebära förändringar i form av utvecklad statistikredovisning

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Förklaring:

Frivillig avsättning – Område med produktiv skogsmark för vilket markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Området ska finnas dokumenterade i plan eller annan handling.

Övriga markägare – Staten, statsägda aktiebolag, övriga allmänna ägare, privatägda aktiebolag samt övriga privata ägare.
Enskilda markägare - Fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag.

Kontakt