Kantzon med träd och buskar utmed Fylleån, Halland. GRIP on LIFE

Mer certifierad produktiv skogsmark och oförändrad areal frivilliga avsättningar 2020

Nyhet | Statistik - 18 maj 2021

Den frivilligt avsatta arealen är oförändrad 2020 jämfört med 2019 medan certifierad areal ökat med 2 procent. Det visar Skogsstyrelsens årliga statistik över frivilliga avsättningar och certifierad areal på produktiv skogsmark.

Arealen frivilliga avsättningar 2020 är 1,3 miljoner hektar vilket innebär oförändrad areal jämfört med 2019. Viss förändring har skett på landsdelsnivå där arealen ökat något i Svealand medan den minskat något i norra Norrland. I Götaland och södra Norrland är arealen oförändrad. Fördelat på ägarkategorier syns inga påtagliga förändringar.

Certifierad areal

Den produktiva skogsmarksarealen som är certifierad enligt PEFC eller FSC uppgick 2020 till 15,5 miljoner hektar, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 2019. Det här innebär att 66 procent av all produktiv skogsmark i landet är certifierad. Ökningen av certifierad areal har skett hos enskilda markägare.

De certifierade skogsägarna beräknas ha 82 procent av de frivilliga avsättningarna. Detta motsvarar 7 procent av deras produktiva skogsmarksareal. Beräkningen av frivilliga avsättningar hos icke certifierade skogsägare visar att motsvarande andel uppgår till 3 procent av deras produktiva skogsmarksareal.

Reviderad statistik för 2019

Samtidigt som statistiken över certifierad areal och frivilliga avsättningar för 2020 publiceras har även statistiken för 2019 reviderats. Revideringen har skett eftersom det framkommit ny information om certifierade markägare som 2019 inte ingick i undersökningen och en ny undersökning av andelen frivilliga avsättningar hos icke certifierade markägare har slutförts.

Förklaring

  • Frivillig avsättning – Område med produktiv skogsmark där markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Området ska finnas dokumenterade i plan eller annan handling.
  • Övriga markägare – Staten, statsägda aktiebolag, övriga allmänna ägare, privatägda aktiebolag samt övriga privata ägare.
  • Enskilda markägare - Fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter