Skyddad tallstam.

Målbilder har gett ökad samsyn om miljöhänsyn

Nyhet - 16 november 2021

Samsynen om hur man bäst ska ta hänsyn till miljön i skogsbruket har ökat mellan skogsbruk, myndigheter, ideella organisationer och andra intressenter. Det visar den första oberoende utvärderingen av det snart tio år långa samarbetet kring målbilder för god miljöhänsyn.

Skogssektorns gemensamma målbilder för miljöhänsyn handlar om att alla aktörer ska ha en gemensam bild av hur hänsyn kan tas till skogens naturvärden, kulturmiljöer, vattendrag och friluftsliv vid avverkning eller andra skogsbruksåtgärder.

En konstruktiv mötesplats

En oberoende utvärdering som Skogsstyrelsen låtit göra i samverkan med de andra aktörerna, visar att arbetet med målbilderna har lett till en väsentligt förbättrad dialog och ökad samsyn om miljöhänsyn mellan deltagande parter. Den ökade samsynen ger förutsättningar för konkreta resultat i skogen där hänsynen till miljön kan öka.

– Arbetet med målbilderna utgör en konstruktiv mötesplats mellan skogsbruk, myndigheter, ideella organisationer och andra intressenter. Det har ett stort värde i sig, i ett annars allt mer polariserat debattklimat om skogsfrågor, säger Elisabet Andersson, ekolog och projektledare på Skogsstyrelsen.

Gemensamma nämnare kring hållbar utveckling i skogen

I målbildsarbetet har de olika intressenterna lyckats hitta gemensamma nämnare kring hållbar utveckling i skogen och har nått samsyn kring en rad viktiga frågor rörande miljöhänsyn.

– Vi har exempelvis landat i en gemensam syn på hur hänsyn ska tas i skog närmast bebyggelse och i friluftsskog som ligger lite längre bort. Här är det särskilt viktigt att hänsyn tas till upplevelsevärden och framkomlighet för de som vistas i skogen, säger Göran Andersson, sakkunnig på Friluftsfrämjandet.

Utbildningar har ökat kunskapsnivån

Inom skogsbruket har införandet av målbilderna, framför allt genom utbildningar, lett till en jämnare kunskapsnivå. Större aktörer har i hög grad arbetat in målbildernas innehåll i verksamhetsstyrningen, medan mindre aktörer använder målbilderna som fristående vägledningar och verktyg för praktisk planering och uppföljning av åtgärder i skogen.

– Målbilderna är inarbetade i våra instruktioner och utgör där viktiga inslag i vårt arbete. Målbildsarbetet har framförallt skapat en samsyn kring hur hänsyn ska tas till kulturmiljöer och naturvärden, men också ökat kunskapen inom branschen, säger Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog.  

Mer data behövs

Utvärderingen pekar på att målbilderna kan bidra till att stärka och bevara miljövärden i den brukade skogen. Men det behövs mer data för analys och utvärdering innan det är möjligt att dra säkra slutsatser kring de faktiska miljöeffekterna. Skogsstyrelsen kommer nu tillsammans med de andra aktörerna i målbildsarbetet att analysera utvärderingen noga och ta fram förslag på hur målbildsarbetet kan utvecklas.

Kontakt

Kontakt

Kontakt