Biotopskydd

Lokal prisbild ska vägas in vid värdering av skog

Nyhet - 10 juni 2019

Den lokala prisbilden ska alltid vägas in när Skogsstyrelsen värderar skog som ska skyddas. Men hur stort genomslag den ska ha beror på om det finns andra områden som går att jämföra med. Det är innebörden av en dom från Mark- och miljööverdomstolen som prövat vilken metod som ska användas vid värdering.

– Det är bra att vi nu får en ökad klarhet i den här frågan. Domen innebär att vi delvis behöver justera våra arbetssätt för de mindre områdena. Exakt hur och vilken påverkan domen får för vårt arbete och de värderingar som görs framöver, behöver vi nu analysera djupare för att kunna överblicka, säger Karin Byström, värderingsexpert vid Skogsstyrelsen.

Fram tills nu har Skogsstyrelsen i huvudsak använt sig av den så kallade beståndsmetoden i mindre skogsområden. Beståndsmetoden innebär att värderingen av skogen framförallt tar hänsyn till förutsättningarna i det enskilda beståndet. En ortsprisanalys, som tar hänsyn till den lokala prisbilden, har enbart påverkat ersättningen i de fall det har funnits jämförbara objekt. Ett motiv till det är att de bestånd som är aktuella för biotopskyddsområde ofta avviker från normalbeståndet och att det därmed inte finns några jämförbara områden.

Även i mindre områden

Markägarna med skog i Blekinge län accepterade inte värderingen inför att Skogsstyrelsen skulle ta beslut om ett biotopskydd. De menade att ortspriser borde ha vägts in i större utsträckning, vilket innebär att större hänsyn ska tas till den lokala prisbilden på skogsfastigheter. Markägarna överklagade Skogsstyrelsens biotopskyddsbeslut och fick rätt i första instans.

Sedan staten genom Kammarkollegiet överklagat har nu även Mark- och miljööverdomstolen prövat fallet. Domen som kom i dag innebär att ortsprismetoden alltid ska användas, även i mindre områden.

Jämförbara objekt avgör

Domstolen skriver bland annat att beståndsmetoden kombinerad med en ortsprisanalys kan läggas till grund vid bedömningen av ersättningens storlek. Vilket genomslag ortsprisanalysen ska få vid sammanvägningen beror dock på i vilken utsträckning det finns andra objekt som är jämförbara med den skog som ska värderas. Om jämförelseobjekten i stor utsträckning avviker från värderingsobjektet bör ortsprisanalysen få mindre genomslag vid sammanvägningen, enligt domen.

Skogsstyrelsen kommer inte att överklaga domen.

Kontakt